Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Dowiedz się, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, czyli urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Bezpośrednio po zarejestrowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego (USC) urodzenia, małżeństwa lub zgonu dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za wydanie na Twój wniosek każdego kolejnego odpisu aktu musisz zapłacić opłatę skarbową, chyba że jesteś z niej zwolniony.

W urzędzie

Kto może dostać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której akt dotyczy oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny: wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty np. zobowiązanie sądu), 
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jego ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

  Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być Ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

  Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

  Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w dwóch formach:

 • papierowej,
 • elektronicznej - czyli pliki elektroniczne, które są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność dokumentu. Jeśli składasz wniosek o odpis w formie elektronicznej - otrzymasz odpis na swoją skrzynkę w ePUAP (jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP). 

  Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Co musisz przygotować

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, który możesz otrzymać np. w USC. We wniosku zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać odpis. Masz następujące możliwości:
  • odebrać osobiście w USC - odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
  • dostać pocztą - odpis w formie tradycyjnej (papierowy),
  • dostać w formie elektronicznej na swoją skrzynkę w ePUAP. Pamiętaj, że w formie elektronicznej nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego, 
 • potwierdzenie, że dokonałeś opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • dokument, który potwierdzi Twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby,
 • dokument tożsamości, do okazania.

Ile musisz zapłacić

 • 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Odpis aktu otrzymasz bezpłatnie na przykład w sprawach: ubezpieczeń społecznych, zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa o opłacie skarbowej.

Gdzie możesz złożyć wniosek

W dowolnym USC.

Kiedy dostaniesz odpis aktu

 • od razu, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,

Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą, muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek - jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek -  jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Kierownik USC może odmówić Ci wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda Ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735)

Listownie

Kto może dostać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której akt dotyczy oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny: wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty np. zobowiązanie sądu),
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jego ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

  Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być Ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

  Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

  Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w dwóch formach:

 • papierowej,
 • elektronicznej - czyli pliki elektroniczne, które są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność dokumentu. Jeśli składasz wniosek o odpis w formie elektronicznej - otrzymasz odpis na swoją skrzynkę w ePUAP  (jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP).

  Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Co musisz przygotować

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, który możesz otrzymać np. w USC. We wniosku zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać odpis. Masz następujące możliwości:
  • odebrać osobiście w USC - odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
  • dostać pocztą - odpis w formie tradycyjnej (papierowy),
  • dostać w formie elektronicznej na swoją skrzynkę w ePUAP. Pamiętaj, że w formie elektronicznej nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego,
 • potwierdzenie, że dokonałeś opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • dokument, który potwierdzi Twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.

Ile musisz zapłacić

 • 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Odpis aktu otrzymasz bezpłatnie na przykład w sprawach: ubezpieczeń społecznych, zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa o opłacie skarbowej.

Dokąd możesz wysłać wniosek

Do dowolnego USC.

Kiedy dostaniesz odpis aktu

 • od razu, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,

  Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą, muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek - jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek -  jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Kierownik USC może odmówić Ci wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda Ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję. 

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735)

Przez internet

Pamiętaj, jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, musisz mieć profil zaufany na ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Dowiedz się, jak założyć profil zaufany.

Kto może dostać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której akt dotyczy oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny: wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która uzasadni swój interes prawny, czyli przedstawi dokumenty, które uzasadnią złożenie wniosku (np. zobowiązanie sądu),
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jego ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

  Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być Ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

  Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

  Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w dwóch formach:

 • papierowej,
 • elektronicznej - czyli pliki elektroniczne, które są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność dokumentu. Jeśli składasz wniosek o odpis w formie elektronicznej - otrzymasz odpis na swoją skrzynkę w ePUAP  (jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP).

  Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Co musisz przygotować

 • potwierdzenie, że dokonałeś opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • skan dokumentu, który potwierdzi Twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.

Ile musisz zapłacić

 • 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Odpis aktu otrzymasz bezpłatnie na przykład w sprawach: ubezpieczeń społecznych, zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa o opłacie skarbowej.

Jak możesz złożyć wniosek przez internet

 1. Dokonaj opłaty, jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej. Zrób przelew na konto urzędu, do którego składasz wniosek i zachowaj potwierdzenie przelewu. 
 2. Wejdź na stronę: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wnioskowanie-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego-2
 3. Wybierz przycisk "Załatw sprawę".
 4. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 5. Wybierz USC, który ma wydać Ci odpis.
 6. Wypełnij formularz i zaznacz, w jakiej formie chcesz odebrać odpis. Do wyboru masz następujące możliwości:
  • odpis aktu w postaci papierowej, który możesz odebrać osobiście w urzędzie,
  • odpis aktu w postaci papierowej, który możesz otrzymać pocztą tradycyjną,
  • odpis aktu w postaci elektronicznej (podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu), który otrzymasz na swoje konto na platformie ePUAP. Pamiętaj, że wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.
 7. Dodaj załączniki:
  • potwierdzenie dokonania przelewu (opłaty skarbowej za odpis),
  • dokument, który potwierdza Twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis aktu innej osoby.
 8. Wyślij formularz.

Kiedy dostaniesz odpis aktu

 • od razu, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,

  Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą, muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek - jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek -  jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Kierownik USC może odmówić Ci wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda Ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję. 

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735)