Uzyskaj zaświadczenia o przebiegu lub ukończeniu studiów

Potrzebujesz zaświadczenia o przebiegu studiów? Takie zaświadczenie może się przydać, na przykład kiedy chcesz wziąć kredyt studencki lub otworzyć przewód doktorski. Sprawdź, jak uzyskać takie zaświadczenie.

Na uczelni lub listownie

Kto może uzyskać zaświadczenie o przebiegu lub ukończeniu studiów

 • student,
 • absolwent uczelni,
 • pracownik naukowy uczelni.

Jak przygotować wniosek

Niektóre uczelnie mają własne wzory wniosków. Zapytaj w sekretariacie uczelni, czy ma wzór wniosku.

Jeśli uczelnia nie ma takiego wzoru, napisz go samodzielnie. Pamiętaj, żeby we wniosku podać:

 • swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • dane osoby, do której składasz wniosek: imię i nazwisko dziekana albo rektora albo innej osoby, która reprezentuje uczelnię,
 • adres uczelni,
 • z jakiego powodu ubiegasz się o zaświadczenie.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek złóż bezpośrednio w sekretariacie uczelni lub wyślij pocztą.

Wnioski w wersji elektronicznej obsługują tylko uczelnie publiczne. Jeśli masz certyfikat kwalifikowany – możesz nim podpisać wniosek, nagrać na pamięć USB lub inny nośnik i złożyć na uczelni w formie elektronicznej.

Ile musisz zapłacić

Usługa jest bezpłatna. 

Jaki jest termin realizacji

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Przez internet

Pamiętaj, że każda uczelnia publiczna ma obowiązek przyjąć od ciebie wniosek wysłany przez internet. Prywatne uczelnie nie mają takiego obowiązku, ale również mogą to zrobić. Dlatego, jeśli studiujesz na prywatnej uczelni, dowiedz się, czy przyjmie twój wniosek, jeśli wyślesz go przez internet.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP, potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego (bezpiecznego podpisu elektronicznego). Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i tylko ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym – masz pewność, że każda późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo, czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który można sprawdzić za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, mają takie same skutki prawne jak własnoręcznie podpisane dokumenty. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:
 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Kto może uzyskać zaświadczenie o przebiegu lub ukończeniu studiów

 • student,
 • absolwent uczelni,
 • pracownik naukowy uczelni.

Jak przygotować wniosek

Niektóre uczelnie mają własne wzory wniosków. Skontaktuj się z sekretariatem uczelni i zapytaj, czy ma wzór wniosku.

Jeśli uczelnia nie ma takiego wzoru, napisz go samodzielnie. Pamiętaj, żeby we wniosku podać:

 • swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • dane osoby, do której składasz wniosek: imię i nazwisko dziekana albo rektora albo innej osoby, która reprezentuje uczelnię,
 • adres uczelni,
 • z jakiego powodu ubiegasz się o zaświadczenie.

Jak złożyć wniosek przez internet

Masz 2 możliwości złożenia wniosku przez internet:

 • przez ePUAP – jeśli masz profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany,
 • przez e-mail – jeśli masz bezpieczny podpis elektroniczny.

Jak złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP

 1. Napisz wniosek i zapisz go na komputerze.
 2. Wejdź na stronę usługi: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 3. Kliknij Załatw sprawę.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Do pisma ogólnego załącz wniosek.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij pismo do swojej uczelni. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Jak złożyć wniosek e-mailem

 1. Napisz wniosek i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 2. Znajdź adres e-mail swojej uczelni.
 3. Wyślij e-mail z załączonym wnioskiem.

Ile musisz zapłacić

Usługa jest bezpłatna. 

Jaki jest termin realizacji

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)