Skorzystaj z pomocy dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność? A może stosuje wobec ciebie lub bliskiej ci osoby przemoc psychiczną albo fizyczną? To oznacza, że jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej pomocy. Sprawdź, jaką pomoc możesz uzyskać i jak to zrobić.

Informacja o usłudze

Kto może zgłosić się po pomoc

 • Każdy pokrzywdzony w wyniku przestępstwa.
 • Każdy, kogo najbliższa osoba (na przykład członek rodziny, osoba pozostająca pod stałą opieką) została pokrzywdzona w wyniku przestępstwa.

Pokrzywdzony to osoba, której w wyniku przestępstwa zostało naruszone lub zagrożone chronione prawem dobro — zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię, wolność seksualna.

Kiedy zgłosić się pomoc

W dowolnym momencie — jeśli tylko ty lub bliska ci osoba zostaliście pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa. Może to być przestępstwo:

 • przeciwko mieniu — na przykład kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie, oszustwo,
 • przeciwko rodzinie i opiece — na przykład znęcanie się, niepłacenie alimentów, porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie,
 • przeciwko wolności — na przykład pogróżki, stalking (uporczywe nękanie), handel ludźmi, uwięzienie,
 • przeciwko życiu i zdrowiu — na przykład uszkodzenie ciała, zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, bójka lub pobicie,
 • seksualne — na przykład gwałt, kazirodztwo, zachowania seksualne z udziałem osoby niepełnoletniej, molestowanie seksualne,
 • przemoc domowa — na przykład:
  • fizyczna, w tym bicie, popychanie, zmuszanie do kontaktów seksualnych, głodzenie,
  • psychiczna, w tym wyzywanie, wszczynanie awantur, szantaż, wymuszanie określonych zachowań, więzienie w zamkniętym pomieszczeniu,
  • wypadki komunikacyjne — na przykład wypadek drogowy lub katastrofa komunikacyjna.

Jaką pomoc możesz uzyskać

 1. Pomoc prawną:
  • bezpłatną poradę, w tym również pomoc w mediacji. Mediacja to metoda rozwiązywania sporu przy wsparciu bezstronnego i neutralnego mediatora, która pozwala na szybsze i tańsze rozwiązanie sporu niż w postępowaniu sądowym,
  • pomoc w uzyskaniu pomocy prawnej, a więc:
   • pomoc tłumacza, jeśli nie znasz dobrze języka polskiego,
   • pomoc tłumacza języka migowego, jeśli jesteś osobą głuchą lub słabosłyszącą i komunikujesz się w tym języku,
   • pomoc tłumacza-przewodnika, jeśli jesteś osobą głuchoniewidomą.
 2. Pomoc psychologiczną, w tym psychoterapię.
 3. Pomoc materialną — gdy w wyniku przestępstwa ty lub bliska ci osoba musicie się leczyć, zadbać o swoje utrzymanie lub wykształcenie albo nie macie gdzie mieszkać. Możesz więc uzyskać pomoc w pokryciu kosztów:
 • leczenia — na przykład kosztów badań, lekarstw,
 • zakupu wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych i innych – jeśli nie możesz uzyskać pieniędzy na te wyroby z innych źródeł,
 • związanych z edukacją i podniesieniem kwalifikacji zawodowych,
 • wynajmu pokoju czy mieszkania — jeśli ty lub bliska ci osoba musieliście opuścić miejsce zamieszkania,
 • czynszu za mieszkanie, którego jesteś właścicielem i w którym nikt poza tobą nie mieszka,
 • dostosowania mieszkania lub domu — jeśli w wyniku przestępstwa ty lub ktoś z twoich bliskich jest osobą niepełnosprawną,
 • przejazdów komunikacją publiczną lub innego transportu — jeśli podróże są związane z uzyskaniem pomocy z Funduszu,
 • zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Co zrobić, by uzyskać pomoc

Zgłoś się do wybranej organizacji. Pracownik organizacji (osoba pierwszego kontaktu) powie ci, jaką pomoc otrzymasz w twojej sytuacji i co masz zrobić, by ją uzyskać. Możesz się zgłosić do organizacji w dowolny sposób:

 • zadzwoń,
 • napisz e-mail,
 • odwiedź siedzibę organizacji.

Gdzie możesz uzyskać pomoc

W organizacji, która udziela pomocy pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i ma dostęp do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. To pieniądze, które Ministerstwo Sprawiedliwości przekazuje wybranym organizacjom, by mogły udzielać pomocy między innymi osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa.

Sprawdź listę organizacji, w których uzyskasz pomoc.

Ile zapłacisz

Pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest bezpłatna.

Co przygotować

 • dokument, który potwierdza twoją tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację,
 • jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej — dokumenty z sądu, policji, prokuratury — jeśli je masz. W szczególności dokumenty, które określają terminy w postępowaniu sądowym.

Przed wizytą skontaktuj się telefonicznie z danym ośrodkiem. Dzięki temu dowiesz się, jakie inne dokumenty mogą być przydatne w twojej sprawie.

Ile będziesz czekać

Pomoc prawną czy psychologiczną możesz otrzymać nawet w ciągu kilku dni od zgłoszenia. Na inne formy pomocy możesz czekać dłużej. Dokładnych informacji udzieli ci pracownik organizacji, do której zgłosisz się po pomoc.

Informacje dodatkowe

Jeśli masz pytania lub wątpliwości:

Informacje

Podstawa prawna

 • Art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 1544).