Jak wyrobić paszport tymczasowy

Jesteś w nagłej sytuacji? Nie masz paszportu, a w związku z tą sytuacją musisz pilnie wyjechać za granicę? Możesz dostać paszport tymczasowy. Będzie on gotowy szybciej niż właściwy paszport, czyli paszport biometryczny - jednak ma krótszy termin ważności. Dowiedz się, jak wyrobić paszport tymczasowy.

Jak załatwić sprawę

Niektóre państwa mogą nie wpuścić Cię na swoje terytorium, jeśli masz paszport tymczasowy. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują w państwie, do którego planujesz podróż - możesz skorzystać ze strony Polak za granicą albo skontaktować się z polskim konsulatem w tym kraju.

W jakich sytuacjach możesz otrzymać paszport tymczasowy

 • choroba lub pogrzeb kogoś z Twojej rodziny - dostarcz dowód takiego zdarzenia,
 • nagły przypadek, który jest związany z Twoją działalnością zawodową - dostarcz dowód takiego zdarzenia,
 • gdy nie można tymczasowo pobrać od Ciebie odcisków palców,
 • gdy już przebywasz za granicą, a Twój paszport stracił ważność albo został skradziony - wtedy możesz otrzymać paszport tymczasowy, aby wrócić do miejsca stałego pobytu,
 • gdy nie mieszkasz w Polsce, ale przebywasz w Polsce tymczasowo i chcesz wrócić do miejsca, w którym przebywasz na stałe. Na przykład: masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz w Stanach Zjednoczonych. Obecnie przebywasz w Polsce, nie masz ważnego paszportu i chcesz wrócić do Stanów Zjednoczonych, 
 • gdy nie mieszkasz w Polsce i tymczasowo przebywasz za granicą, ale w innym państwie niż tym, w którym przebywasz na stałe i chcesz wrócić do miejsca, w którym przebywasz na stałe. Na przykład: masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz w Niemczech. Obecnie przebywasz w Stanach Zjednoczonych, nie masz ważnego paszportu i chcesz wrócić do Niemiec.

Jeśli w ogóle nie można pobrać od Ciebie odcisków palców i nie jest to tymczasowa sytuacja, wówczas możesz otrzymać paszport bez zapisanych w nim odcisków palców.

Jakie dane zawiera paszport tymczasowy

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • wizerunek twarzy,
 • podpis. Z wyjątkiem paszportów dla:
  • dzieci do 13 roku życia,
  • osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie złożyć podpisu,
 • numer PESEL,
 • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
 • serię i numer dokumentu,
 • nazwę urzędu, który wydał paszport.

Jak długo ważny jest paszport tymczasowy

Nie dłużej niż 12 miesięcy od jego wydania. Zależy to od tego, w jakim celu wyjeżdżasz oraz jakie przepisy obowiązują w państwie, do którego wyjeżdżasz. 

W każdym paszporcie tymczasowym znajdziesz informację o jego terminie ważności.

Jak uzyskać paszport tymczasowy

Dla osoby dorosłej

Złóż wniosek o paszport tymczasowy osobiście w dowolnym punkcie paszportowym albo w polskim konsulacie.

Jeśli przebywasz za granicą i nie możesz osobiście przyjść do polskiego konsulatu - wyślij do konsula wniosek z prośbą o możliwość przesłania wniosku o wydanie paszportu pocztą albo kurierem.

Dla dziecka

Wniosek muszą złożyć oboje rodzice albo opiekunowie dziecka, których ustanowił sąd.

Wniosek może złożyć jeden z rodziców lub opiekunów - jeśli drugi udzieli pisemnej zgody. Drugi rodzic musi podpisać taką zgodę osobiście w punkcie paszportowym, konsulacie lub w obecności notariusza. Może również ją podpisać w innym punkcie paszportowym albo konsulacie i przekazać drugiemu rodzicowi. 

Jeśli Twoje dziecko ma ponad 5 lat - musi być obecne podczas składania wniosku. 

Gdzie możesz złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego

Gdzie możesz odebrać paszport tymczasowy

Osobiście w tym samym miejscu, w którym składasz wniosek.

Paszport tymczasowy dla dziecka może odebrać jeden z rodziców lub opiekunów dziecka, których ustanowił sąd.

Jeśli przebywasz za granicą i nie możesz osobiście odebrać paszportu w konsulacie - złóż do konsula wniosek z prośbą o przesłanie paszportu pocztą albo kurierem. 

Jaki jest termin realizacji

Paszport tymczasowy otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.

Ile musisz zapłacić

 • 30 zł - jeśli składasz wniosek w Polsce. Sposoby płatności są różne w zależności od punktu paszportowego. Dlatego dowiedz się w wybranym punkcie, jak możesz zapłacić. Zachowaj dowód wpłaty,
 • jeśli składasz wniosek za granicą - informację o opłacie znajdziesz na stronie polskiego konsulatu w kraju, w którym chcesz dostać paszport.

Co musisz przygotować

 • wniosek o wydanie paszportu tymczasowego - pobierz go w punkcie paszportowym albo konsulacie. Nie drukuj wniosku samodzielnie,
 • jedną kolorową fotografię paszportową - zrób ją najwcześniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Sprawdź, jak zrobić zdjęcie do paszportu
 • dowód wpłaty za paszport tymczasowy,
 • dowód osobisty, 
 • dokument, który potwierdzi nagłe zdarzenie (o którym mowa w sekcji W jakich sytuacjach możesz otrzymać paszport tymczasowy) - aby uzasadnić, dlaczego chcesz dostać paszport tymczasowy,
 • odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu urodzenia - jeśli składasz wniosek za granicą i nie masz numeru PESEL,
 • odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu małżeństwa - jeśli jesteś osobą, która zawarła małżeństwo za granicą i zmieniła nazwisko,
 • odpis skrócony albo zupełny dowolnego polskiego aktu stanu cywilnego albo dokument, który potwierdzi, że masz polskie obywatelstwo - urzędnik może Cię poprosić o taki dokument, jeśli w Twoich danych będą rozbieżności albo będzie mieć wątpliwości, co do Twojej tożsamości czy obywatelstwa.

Dodatkowo - gdy składasz wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka

 • pisemną zgodę obojga rodziców albo opiekunów dziecka, których ustanowił sąd, 
 • gdy wniosek składa jeden z rodziców albo opiekunów:
  • pisemną zgodę jednego rodzica lub opiekuna,
  • JEDEN z poniższych dokumentów:
   • orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugiemu rodzicowi nie przysługuje prawo decydowania w sprawie wydania paszportu dziecku,
   • pisemną zgodę drugiego rodzica, w której urzędnik punktu paszportowego albo notariusz potwierdzi zgodność podpisu, 
   • dokument, który potwierdzi, że tylko jeden z rodziców może złożyć wniosek (na przykład akt zgonu drugiego rodzica). 

Dodatkowo - gdy składasz wniosek w konsulacie

 • wniosek z prośbą o możliwość przesłania wniosku pocztą albo kurierem - jeśli nie możesz złożyć wniosku osobiście w konsulacie, 
 • wniosek z prośbą o przesłanie paszportu pocztą albo kurierem - jeśli nie możesz odebrać paszportu osobiście w konsulacie,
 • kopię dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość i polskie obywatelstwo (na przykład paszport albo dowód osobisty) - jeśli nie możesz odebrać nowego paszportu osobiście w konsulacie. Kopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez konsula, punkt paszportowy albo notariusza. 

Wniosek o paszport dla dziecka może złożyć tylko jeden z rodziców - gdy nie możesz uzyskać zgody drugiego rodzica, bo istnieją okoliczności, które znacznie utrudniają albo uniemożliwiają uzyskanie takiej zgody. Musi to jednak przemawiać za dobrem dziecka. Napisz wtedy oświadczenie, w którym opiszesz te okoliczności. Konsul może wtedy poprosić Cię o dostarczenie dowodów, które to potwierdzą. 

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522)