Zostań rzeczoznawcą podręczników

Chcesz recenzować podręczniki szkolne? Uzyskaj wpis na listę rzeczoznawców podręczników. Sprawdź, jak to zrobić.

W urzędzie

Co to jest lista rzeczoznawców podręczników

Lista rzeczoznawców podręczników szkolnych to lista ekspertów o wybitnym dorobku naukowym lub dydaktycznym. Rzeczoznawcy opiniują podręczniki pod względem merytoryczno-dydaktycznym lub językowym. Każdy podręcznik — zanim zostanie dopuszczony do użytku szkolnego — musi dostać pozytywne opinie rzeczoznawców. Listę rzeczoznawców prowadzi:

 • Minister Edukacji Narodowej — dla podręczników do kształcenia ogólnego, zawodowego i specjalnego,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego — dla podręczników do kształcenia artystycznego.

Gdzie znajdziesz listę rzeczoznawców

Kto może zostać rzeczoznawcą

Każdy, kto spełni poniższe warunki.

Sprawdź wymagania dla rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego

Możesz zostać wpisany na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego, jeśli masz:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej,
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • rekomendację instytucji, która potwierdzi, że posiadasz wymagane doświadczenie i osiągnięcia.

Sprawdź wymagania dla rzeczoznawców podręczników do kształcenia specjalnego

Możesz zostać wpisany na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia specjalnego, jeśli masz:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie specjalności odpowiedniej dla danej niepełnosprawności lub kwalifikacje wymagane do nauczania w szkole specjalnej,
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej,
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • rekomendację instytucji, która potwierdzi, że posiadasz wymagane doświadczenie i osiągnięcia.

Sprawdź wymagania dla rzeczoznawców podręczników do kształcenia zawodowego

Możesz zostać wpisany na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia zawodowego, jeśli masz:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie,
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • rekomendację instytucji, która potwierdzi, że posiadasz wymagane doświadczenie i osiągnięcia.

Sprawdź wymagania dla rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego

Możesz zostać wpisany na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego, jeśli masz:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej,
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • rekomendację instytucji, która potwierdzi, że posiadasz wymagane doświadczenie i osiągnięcia.

Kiedy NIE zostaniesz wpisany na listę rzeczoznawców

Nie zostaniesz wpisany na listę rzeczoznawców, jeśli:

 • toczy się przeciwko tobie:
  • postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe,
 • jesteś ukarany karą dyscyplinarną,
 • jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na informację o wpisie na listę rzeczoznawców. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Na twoją prośbę wniosek o wpis na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego może także złożyć:

 • Centrum Edukacji Artystycznej,
 • placówka doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych,
 • szkoła wyższa.

Co przygotować

 • wniosek o wpis na listę rzeczoznawców — napisz go samodzielnie, nie ma gotowego formularza wniosku,
 • ankietę osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców,
 • kopie dokumentów, które poświadczają twoje wykształcenie,
 • informacje o:
  • doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej lub dydaktycznej,
  • kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • oświadczenie, że:
  • przeciwko tobie nie toczy się postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie jesteś ukarany karą dyscyplinarną,
  • nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • rekomendację — szczegóły znajdziesz w sekcji Od kogo możesz uzyskać rekomendację.

Od kogo możesz uzyskać rekomendację

Jeśli starasz się na przykład o wpis na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, rekomendację możesz uzyskać od instytucji, takich jak:

 • stowarzyszenia naukowe,
 • instytuty badawcze,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • Polska Akademia Umiejętności (PAU),
 • szkoły wyższe,
 • komitety główne olimpiad przedmiotowych,
 • Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk — jeśli ubiegasz się o wpis na listę rzeczoznawców sporządzających opinie językowe.

Co powinna zawierać rekomendacja

 • potwierdzenie, że masz doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej lub pracy w danym zawodzie,
 • zapewnienie, że będziesz prawidłowo wykonywać obowiązki rzeczoznawcy.

Gdzie złożyć wniosek

To, gdzie składasz wniosek, zależy od listy rzeczoznawców, na którą chcesz zostać wpisany:

 • Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego, specjalnego i zawodowego składasz w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

Adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. Szucha 25
00-918 Warszawa

 • Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego składasz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Masz dwa sposoby złożenia wniosku:

 • zanosisz do siedziby ministerstwa,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Zostaniesz wpisany na listę rzeczoznawców w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Urząd powiadomi cię o tym pisemnie. W szczególnych przypadkach termin ten może się wydłużyć — powie ci o tym urzędnik.

Sprawdź, kiedy zostaniesz skreślony z listy rzeczoznawców

Z listy zostaniesz skreślony, jeśli złożysz wniosek o wykreślenie do ministerstwa, które prowadzi listę. Napisz wniosek samodzielnie — nie ma gotowego formularza wniosku.

Wniosek o wykreślenie z listy rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego — na twoją prośbę — może złożyć również instytucja, która składała wniosek o wpisanie cię na listę.Z listy zostaniesz skreślony także wtedy, gdy:

 • zostaniesz ukarany karą dyscyplinarną lub skazany prawomocnym wyrokiem za:
  •  umyślne przestępstwo,
  •  umyślne przestępstwo skarbowe,
 • instytucja, która wydała ci rekomendację, cofnie ją.

Możesz zostać skreślony z listy, jeśli:

 • dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówisz sporządzenia opinii,
 • dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczysz termin wyznaczony na sporządzenie opinii,
 • podręcznik, który został dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie twojej opinii, będzie zawierać błędy merytoryczne,
 • opinia, którą sporządzisz, będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w przepisach:
  • opinia merytoryczno-dydaktyczna powinna zawierać szczegółową ocenę poprawności podręcznika pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę jego przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego,
  • opinia językowa powinna zawierać szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.

Możesz zostać zawieszony w wykonywaniu zadań rzeczoznawcy, jeśli toczy się przeciwko tobie:

 • postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r., poz. 909)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpis na listę rzeczoznawców przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Co to jest lista rzeczoznawców podręczników

Lista rzeczoznawców podręczników szkolnych to lista ekspertów o wybitnym dorobku naukowym lub dydaktycznym. Rzeczoznawcy opiniują podręczniki pod względem merytoryczno-dydaktycznym lub językowym. Każdy podręcznik — zanim zostanie dopuszczony do użytku szkolnego — musi dostać pozytywne opinie rzeczoznawców. Listę rzeczoznawców prowadzi:

 • Minister Edukacji Narodowej — dla podręczników do kształcenia ogólnego, zawodowego i specjalnego,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego — dla podręczników do kształcenia artystycznego.

Gdzie znajdziesz listę rzeczoznawców

Kto może zostać rzeczoznawcą

Każdy, kto spełni poniższe warunki.

Sprawdź wymagania dla rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego

Możesz zostać wpisany na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego, jeśli masz:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej,
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • rekomendację instytucji, która potwierdzi, że posiadasz wymagane doświadczenie i osiągnięcia.

Sprawdź wymagania dla rzeczoznawców podręczników do kształcenia specjalnego

Możesz zostać wpisany na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia specjalnego, jeśli masz:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie specjalności odpowiedniej dla danej niepełnosprawności lub kwalifikacje wymagane do nauczania w szkole specjalnej,
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej,
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • rekomendację instytucji, która potwierdzi, że posiadasz wymagane doświadczenie i osiągnięcia.

Sprawdź wymagania dla rzeczoznawców podręczników do kształcenia zawodowego

Możesz zostać wpisany na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia zawodowego, jeśli masz:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie,
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • rekomendację instytucji, która potwierdzi, że posiadasz wymagane doświadczenie i osiągnięcia.

Sprawdź wymagania dla rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego

Możesz zostać wpisany na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego, jeśli masz:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej,
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • rekomendację instytucji, która potwierdzi, że posiadasz wymagane doświadczenie i osiągnięcia.

Kiedy NIE zostaniesz wpisany na listę rzeczoznawców

Nie zostaniesz wpisany na listę rzeczoznawców, jeśli:

 • toczy się przeciwko tobie:
  • postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe,
 • jesteś ukarany karą dyscyplinarną,
 • jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty w wersji elektronicznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na stronę usługi: Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników.
 3. Kliknij Załatw sprawę.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.  
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Wypełnij formularz i dodaj załączniki w wersji elektronicznej.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Czekaj na pisemną odpowiedź urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Co przygotować

 • wniosek o wpis na listę rzeczoznawców — napisz go samodzielnie, nie ma gotowego formularza wniosku,
 • ankietę osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców,
 • kopie dokumentów, które poświadczają twoje wykształcenie,
 • informacje o:
  • doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej lub dydaktycznej,
  • kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 •  oświadczenie, że:  
  • przeciwko tobie nie toczy się postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie jesteś ukarany karą dyscyplinarną,
  • nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • rekomendację — szczegóły znajdziesz w sekcji Od kogo możesz uzyskać rekomendację.

Od kogo możesz uzyskać rekomendację

Jeśli starasz się na przykład o wpis na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, rekomendację możesz uzyskać od instytucji, takich jak:

 • stowarzyszenia naukowe,
 • instytuty badawcze,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • Polska Akademia Umiejętności (PAU),
 • szkoły wyższe,
 • komitety główne olimpiad przedmiotowych,
 • Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk — jeśli ubiegasz się o wpis na listę rzeczoznawców sporządzających opinie językowe.

Co powinna zawierać rekomendacja

 • potwierdzenie, że masz doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej lub pracy w danym zawodzie,
 • zapewnienie, że będziesz prawidłowo wykonywać obowiązki rzeczoznawcy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Zostaniesz wpisany na listę rzeczoznawców w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Urząd powiadomi cię o tym pisemnie. W szczególnych przypadkach termin ten może się wydłużyć — powie ci o tym urzędnik.

Sprawdź, kiedy zostaniesz skreślony z listy rzeczoznawców

Z listy zostaniesz skreślony, jeśli złożysz wniosek o wykreślenie do ministerstwa, które prowadzi listę. Napisz wniosek samodzielnie — nie ma gotowego formularza wniosku.

Wniosek o wykreślenie z listy rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego — na twoją prośbę — może złożyć również instytucja, która składała wniosek o wpisanie cię na listę.Z listy zostaniesz skreślony także wtedy, gdy:

 • zostaniesz ukarany karą dyscyplinarną lub skazany prawomocnym wyrokiem za:
  •  umyślne przestępstwo,
  •  umyślne przestępstwo skarbowe,
 • instytucja, która wydała ci rekomendację, cofnie ją.

Możesz zostać skreślony z listy, jeśli:

 • dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówisz sporządzenia opinii,
 • dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczysz termin wyznaczony na sporządzenie opinii,
 • podręcznik, który został dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie twojej opinii, będzie zawierać błędy merytoryczne,
 • opinia, którą sporządzisz, będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w przepisach:
  • opinia merytoryczno-dydaktyczna powinna zawierać szczegółową ocenę poprawności podręcznika pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę jego przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego,
  • opinia językowa powinna zawierać szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.

Możesz zostać zawieszony w wykonywaniu zadań rzeczoznawcy, jeśli toczy się przeciwko tobie:

 • postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r., poz. 909)