Zwrot części wydatków na materiały budowlane

Osoby, które po 2011 r. kupiły materiały budowlane na cele mieszkaniowe, mogą dostać zwrot części wydatków. Zwrot ten potocznie określa się zwrotem VAT, ponieważ jego wysokość jest obliczana na podstawie kwoty VAT. Sprawdź, co zrobić, aby dostać zwrot.

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zwrot części wydatków na materiały budowlane

Każdy, kto w latach 2012-2013 kupił materiały budowlane potrzebne do:

 • budowy budynku mieszkalnego — na przykład domu,
 • nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego na cele mieszkalne — na przykład do budowy skrzydła domu lub piętra,
 • przebudowy (przystosowania) niemieszkalnego budynku lub pomieszczenia (na przykład garażu, strychu, suszarni) na takie, w którym można mieszkać,
 • remontu budynku lub lokalu mieszkalnego — na przykład wykonania podłóg, wymiany grzejników, drzwi lub okien.

Aby dostać zwrot, potrzebujesz faktur VAT za zakup materiałów. Jeśli nie masz faktur — nie dostaniesz zwrotu.

Za jakie materiały możesz dostać zwrot

Za materiały budowlane, które do 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 roku w wysokości 22% lub 23%.

Listę takich materiałów znajdziesz na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Sprawdź listę materiałów budowlanych.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty i faktury VAT. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w urzędzie skarbowym. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na zwrot albo decyzję urzędu skarbowego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Do kiedy możesz złożyć wniosek o zwrot

Do 31 grudnia 2018 roku.

Czas na składanie wniosków o zwrot za materiały kupione w latach 2004-2011 już minął. 

Wniosek o zwrot możesz złożyć tylko raz w roku, bez względu na to, ile prowadzisz inwestycji. 

Gdzie złożyć dokumenty

W urzędzie skarbowym odpowiednim dla twojego miejsca zamieszkania.

Masz 2 możliwości złożenia dokumentów:

 • osobiście w urzędzie,
 • pocztą.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim i nie mieszkasz ze swoim małżonkiem:

 • możesz złożyć jeden wspólny dla was wniosek. Złóż go w urzędzie skarbowym w miejscu zamieszkania jednego z was,
 • każde z was może złożyć osobny wniosek. Złóżcie je w swoich urzędach skarbowych. Zawiadomcie wtedy o tym urząd swojego małżonka.

Sprawdź adresy urzędów skarbowych na Portalu Podatkowym.

Jak obliczyć kwotę zwrotu

Oblicz ją na podstawie faktur za materiały budowlane.

Zrób to za pomocą wzoru: wartość podatku VAT na fakturze × 0,6522.

Limit wysokości zwrotu wydatków

Są 2 limity:

 • wyższy dla inwestycji, które wymagają pozwolenia na budowę,
 • niższy dla inwestycji, które NIE wymagają pozwolenia na budowę.

Jeśli masz wydatki związane zarówno z inwestycjami, które wymagają i nie wymagają pozwolenia na budowę łączna kwota zwrotu nie może przekroczyć wyższego limitu.

Czas obowiązywania limitu

Czas obowiązywania limitu zależy od tego, kiedy złożono pierwszy wniosek:

 • 5 lat od dnia, w którym złożysz pierwszy wniosek jeśli pierwszy wniosek złożono przed 31 grudnia 2013 roku. Oznacza to, że jeśli pierwszy wniosek złożono 5 stycznia 2013 roku, to limit będzie obowiązywać do 4 stycznia 2018 roku,
 • do 31 grudnia 2018 roku jeśli pierwszy wniosek złożono lub złożysz po 31 grudnia 2013 roku.

Wysokość limitu

Wysokość limitu zależy od:

 • ceny 1 m² powierzchni użytkowej, którą ostatnio ogłosił Główny Urząd Statystyczny (GUS) przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot,
 • rodzaju inwestycji to znaczy, czy inwestycja wymagała pozwolenia na budowę czy nie,
 • stawki podatku VAT, która obowiązywała w momencie składania pierwszego wniosku w pięcioletnim okresie.

Cenę 1 m² powierzchni użytkowej sprawdzisz na stronie GUS. Wybierz kwotę, która obowiązywała przed kwartałem, w którym został przez ciebie złożony wniosek.

Jak obliczyć wysokość limitu

 • wyższy limit oblicz według wzoru: 70 × cena 1 m²  powierzchni użytkowej x 0,12195,
 • niższy limit oblicz według wzoru: 30 × cena 1 m² powierzchni użytkowej x 0,12195.

Więcej informacji o kwocie zwrotu oraz limitach znajdziesz w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów. Sprawdź broszurę informacyjną.

Co przygotować

 • wniosek o zwrot części wydatków skorzystaj ze wzoru wniosku (VZM-1) albo napisz wniosek samodzielnie. Jeśli piszesz wniosek samodzielnie uwzględnij w nim:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swój identyfikator podatkowy (numer PESEL albo NIP). Jeśli nie masz identyfikatora napisz rodzaj i numer dokumentu tożsamości (dotyczy to również dokumentów, które zostały wystawione za granicą),
  • swój adres zamieszkania. Jeśli składasz wniosek z małżonkiem i mieszkacie w różnych miejscach podajcie oba adresy,
  • nazwę i adres urzędu skarbowego, do którego składasz wniosek,
  • rodzaj swoich wydatków (na przykład budowa budynku mieszkalnego),
  • rok rozpoczęcia inwestycji,
  • wykaz faktur oraz wysokość wydatków, które były związane z twoją inwestycją (na przykład budową domu),
  • kwotę zwrotu,
  • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu jeśli prace remontowe nie wymagały pozwolenia na budowę,
  • sposób, w jaki chcesz otrzymać zwrot wydatków (na przykład na rachunek bankowy). Jeśli składasz wniosek z małżonkiem podaj oba numery rachunków twój i małżonka albo tylko jeden,
  • swój podpis. Jeśli składasz wniosek z małżonkiem podpiszcie się razem na wniosku (niezależnie od tego, czy składacie jeden wspólny wniosek czy dwa osobne wnioski),
 • kopie faktur za materiały budowlane,
 • kopię pozwolenia na budowę jeśli inwestycja wymagał pozwolenia,
 • kopię dokumentu, który potwierdzi twoje prawo do budynku albo lokalu jeśli remont nie wymagał pozwolenia na budowę.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 4 miesięcy od złożenia wniosku dostaniesz:

 • zwrot, którego wysokość wskażesz we wniosku — jeśli naczelnik urzędu skarbowego zaakceptuje jego wysokość,
 • decyzję naczelnika urzędu skarbowego, że zmienia on (zwiększa lub zmniejsza) wysokość zwrotu jeśli nie zaakceptuje on kwoty, którą wskażesz we wniosku. Wtedy pieniądze dostaniesz do 25 dni od otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Zwrot który otrzymasz jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go uwzględniać w rozliczeniu rocznym.

Jeśli chcesz dostać pieniądze pocztą pamiętaj, że zostanie od nich odliczony koszt przesyłki. 

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 604)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r.
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 35)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zwrot części wydatków za materiały budowlane

Każdy, kto spełni WSZYSTKIE poniższe warunki:

 1. Ma mniej niż 36 lat (w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego małżonka). Jeśli taka osoba ukończy 36 lat w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę albo zgłoszono budowę nie dostanie zwrotu,
 2. Od 2 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku kupił lub kupi materiały budowlane potrzebne do:
  • budowy domu jednorodzinnego,
  • nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne — na przykład dobudowy skrzydła domu lub piętra,
  • przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego, jego części (na przykład garażu, suszarni, strychu) lub pomieszczenia niemieszkalnego na takie, w którym można mieszkać,
 3. Nie jest i nie był właścicielem innego budynku niż ten, który został wybudowany za pomocą materiałów, za które przysługuje zwrot. Dotyczy to również właścicieli i współwłaścicieli budynków, w których znajduje się kilka lokali (na przykład kamienicy) jeśli udział w takim budynku w przypadku zniesienia współwłasności byłby równy powierzchni przynajmniej jednego lokalu mieszkalnego w tym budynku. W przypadku małżeństwa ten warunek dotyczy obu osób,
 4. Nie przysługuje i nie przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W przypadku małżeństwa ten warunek dotyczy obu osób.

Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci — nie musisz spełniać warunku 1, 3 i 4.

Aby dostać zwrot, potrzebujesz faktur VAT za zakup materiałów. Jeśli nie masz faktur — nie dostaniesz zwrotu.

Jakie warunki musi spełnić budynek

 • inwestycja musi być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę, które zostało wydane po 1 stycznia 2014 roku albo na podstawie zgłoszenia budowy,
 • powierzchnia budynku nie może przekraczać poniższych limitów:
  • w przypadku lokalu mieszkalnego (na przykład mieszkania):
   • 75 m²,
   • 85 m² jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci (dzieci do 18. roku życia, dzieci z niepełnosprawnościami bez względu na wiek, dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, które się uczą),
  • w przypadku domu jednorodzinnego:
   • 100 m²,
   • 110 m² jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci (dzieci do 18. roku życia, dzieci z niepełnosprawnościami bez względu na wiek, dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, które się uczą).

Za jakie materiały możesz dostać zwrot

Za materiały budowlane, które do 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 roku są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22% lub 23%.

Listę takich materiałów znajdziesz na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Sprawdź listę materiałów budowlanych.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty i faktury VAT. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co  przygotować.
 2. Złóż dokumenty w urzędzie skarbowym. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na zwrot kwoty albo decyzję urzędu skarbowego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Do kiedy możesz złożyć wniosek o zwrot

Do 31 grudnia roku, w którym, zgodnie z prawem, zaczniesz użytkować wybudowane mieszkanie albo dom jednorodzinny.

Gdzie złożyć dokumenty

W urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania.

Masz 2 możliwości złożenia dokumentów:

 • osobiście w urzędzie,
 • pocztą.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim i nie mieszkasz ze swoim małżonkiem:

 • możesz złożyć jeden wspólny dla was wniosek. Złóż go w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z was,
 • jedno z was może złożyć wniosek. Wówczas oznacza to automatycznie, że twój małżonek upoważnia cię do złożenia wniosku w jego imieniu. 

Sprawdź adresy urzędów skarbowych na Portalu Podatkowym.

Jak obliczyć kwotę zwrotu i jej limit

Kwota zwrotu jest limitowana. Dlatego oblicz nie tylko jej wysokość, lecz także limit, którego nie możesz przekroczyć. 

Kwotę zwrotu oblicz za pomocą wzoru: wartość podatku VAT na fakturze × 0,6522.

Limit oblicz za pomocą wzoru: 70 × cena 1 m² x 0,12195.

Cenę 1 m² powierzchni użytkowej sprawdzisz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Wybierz kwotę, która obowiązywała przed kwartałem, w którym został przez ciebie złożony wniosek.

Co przygotować

 • wniosek o zwrot części wydatków napisz go samodzielnie. Uwzględnij w nim:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swój identyfikator podatkowy (numer PESEL albo NIP). Jeśli nie masz identyfikatora napisz rodzaj i numer dokumentu tożsamości (dotyczy to również dokumentów, które zostały wystawione za granicą),
  • swój adres zamieszkania. Jeśli składasz wniosek z małżonkiem i mieszkacie w różnych miejscach podajcie oba adresy,
  • nazwę i adres urzędu skarbowego, do którego składasz wniosek,
  • rodzaj twoich wydatków (na przykład budowy budynku mieszkalnego),
  • rok rozpoczęcia inwestycji,
  • wykaz faktur oraz wartość wydatków, które były związane z twoją inwestycją (na przykład budową domu),
  • kwotę zwrotu,
  • sposób, w jaki chcesz otrzymać zwrot wydatków (na przykład na rachunek bankowy). Jeśli składasz wniosek z małżonkiem numeru rachunku obojga lub jednego z was, na który ma być dokonany zwrot,
  • swój podpis. Jeśli składasz wniosek z małżonkiem podpiszcie się razem na wniosku,
  • oświadczenie. Jeśli składasz wniosek z małżonkiem, napiszcie je razem. Napiszcie w nim, że:
   • nie byliście ani nie jesteście właścicielami innego budynku niż ten, który został wybudowany za pomocą materiałów, za które przysługuje zwrot. Dotyczy to również właścicieli i współwłaścicieli budynków, w których znajduje się kilka lokali (na przykład kamienicy) jeśli udział w takim budynku w przypadku zniesienia współwłasności byłby równy powierzchni przynajmniej jednego lokalu mieszkalnego w tym budynku,
   • nie przysługuje i nie przysługiwało wam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci — nie składaj tego oświadczenia.

 • kopie faktur za materiały budowlane,
 • kopię pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 4 miesięcy od złożenia wniosku dostaniesz:

 • zwrot, którego wysokość wskażesz we wniosku — jeśli naczelnik urzędu skarbowego zaakceptuje jego wysokość,
 • decyzję naczelnika urzędu skarbowego, że zmienia on (zwiększa lub zmniejsza) wysokość zwrotu — jeśli nie zaakceptuje on kwoty, którą wskażesz we wniosku. Wtedy pieniądze dostaniesz do 25 dni od otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Zwrot który otrzymasz jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go uwzględniać w rozliczeniu rocznym.

Jeśli chcesz dostać pieniądze pocztą pamiętaj, że zostanie od nich odliczony koszt przesyłki. 

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa  z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 604)
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR poz. 6)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.