Uzyskaj becikowe

Urodziło ci się dziecko? Pamiętaj, że możesz dostać pomoc finansową od państwa becikowe.

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać becikowe

Każdy, kto:

 • jest rodzicem nowo narodzonego dziecka,
 • jest opiekunem prawnym dziecka,
 • jest opiekunem faktycznym dziecka,
 • spełnia JEDEN z poniższych warunków:
  • jest obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,
  • jest cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce oraz spełnia jeden z poniższych warunków:
   • jest obywatelem innego państwa Unii Europejskiej (UE),
   • jest obywatelem państwa spoza UE, ale jego państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do becikowego w Polsce. Sprawdź, które państwa spoza UE mają umowę z Polską o zabezpieczeniu społecznym,  
   • ma zezwolenie na pobyt stały, 
   • ma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • ma zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
   • ma zezwolenie na pobyt czasowy ponieważ inne państwo UE udzieliło mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zamierza w Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe. Taka osoba może wykazać również inne okoliczności, które uzasadnią zamieszkiwanie w Polsce, 
   • ma statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
   • ma kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Ten punkt nie dotyczy osoby, która jest obywatelem państwa spoza UE, ale ma zezwolenie na pracę w państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu podjęcia studiów albo ma prawo do pracy na podstawie wizy. 
 • spełnia WSZYSTKIE poniższe warunki:
  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto,
  • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Jeśli mieszkasz poza Polską, w kraju UE — dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz również przyznaje pomoc finansową podobną do becikowego.

Opiekun prawny dziecka
to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
Opiekun faktyczny
to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek o becikowe i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Złóż wniosek.
 3. Czekaj na odpowiedź urzędu. 
 4. Czekaj na wypłatę becikowego.

Kiedy złożyć wniosek

Najpóźniej 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład, jeśli dziecko urodzi się 1 lutego 2015 roku, to wniosek złóż najpóźniej 1 lutego 2016 roku.

Jeśli jesteś opiekunem prawnym albo faktycznym dziecka lub rodzicem adopcyjnym i twoje dziecko ma mniej niż 18 lat wniosek złóż najpóźniej 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.

Gdzie złożyć wniosek

Każda gmina ustala instytucję, do której możesz złożyć dokumenty (na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej). Dowiedz się w twojej gminie lub mieście, gdzie możesz złożyć dokumenty.

Co przygotować

 • wniosek o becikowe — pobierz i wypełnij,
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem — weź odpowiednią kartę pobytu,
 • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży — dostaniesz je od lekarza albo położnej, 
 • samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego — jeśli instytucja, w której składasz wniosek, poprosi cię o takie oświadczenie, 
 • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny. Lista dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, jakie dokumenty musisz dostarczyć.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jaką pomoc finansową dostaniesz

Becikowe wynosi 1000 zł.

Jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza 674 zł netto na osobę (764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością) — dodatkowo możesz dostać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Urzędy gmin i miast często same przyznają dodatkową, jednorazową pomoc finansową. Dowiedz się więcej w twoim urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Kiedy i jak dostaniesz becikowe

To zależy od tego, kiedy złożysz wszystkie dokumenty.

Do końca miesiąca — jeśli złożysz wszystkie dokumenty do 10 dnia miesiąca.

Do końca następnego miesiąca — jeśli złożysz wszystkie dokumenty po 10 dniu miesiąca.

To, w jaki sposób dostaniesz pieniądze, zależy od urzędu. Możesz je dostać:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • przekazem pocztowym,
 • w kasie urzędu.

Dowiedz się w instytucji, w której złożysz wniosek, jak wypłacą ci becikowe.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty becikowego

Możesz odwołać się od jej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną. Możesz je złożyć bezpośrednio w siedzibie instytucji albo przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym zachowaj potwierdzenie wysłania). Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r.  poz. 114 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183 poz. 1234)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r.  poz. 1238)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23)