Czym jest rejestr PESEL

PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, jest jednym z podstawowych rejestrów w Polsce. Zawiera informacje o obywatelach polskich oraz cudzoziemcach, którzy mają numer PESEL.

Informacja o usłudze

Czyje dane znajdują się w rejestrze PESEL

 • obywateli Polski, którzy mieszkają w Polsce (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące oraz dzieci, które otrzymały numer PESEL przy sporządzaniu aktu urodzenia w USC),
 • obywateli Polski, którzy nie mieszkają w Polsce, ale chcą otrzymać polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • cudzoziemców, którzy mieszają w Polsce (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy) i uzyskali:
  • prawo stałego pobytu (dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej),
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • azyl,
  • zgodę na pobyt tolerowany,
  • ochronę czasową,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • członków rodziny cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce i uzyskali prawo stałego pobytu (dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej),
 • członków rodziny cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą.

W rejestrze PESEL mogą znajdować się również dane innych osób, które, na podstawie odrębnych przepisów, muszą posiadać numer PESEL.

Informacje zawarte w rejestrze PESEL

 • numer PESEL -  Sprawdź, czym jest numer PESEL i PESEL jak go uzyskać?
 • poprzedni numer PESEL (jeśli był zmieniony),
 • nazwisko i imiona,
 • nazwisko rodowe,
 • poprzednie nazwiska i imiona wraz z datą ich zmiany oraz nazwą urzędu, który dokonał zmiany,
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców (w przypadku zmiany danych: data oraz nazwa urzędu, który dokonał zmiany), 
 • data i miejsce urodzenia (w przypadku zmiany danych: data oraz nazwa urzędu, który dokonał zmiany), 
 • kraj urodzenia,
 • płeć (w przypadku zmiany danych: data oraz nazwa urzędu, który dokonał zmiany),
 • obywatelstwo lub status bezpaństwowca (w przypadku zmiany danych: data oraz nazwa urzędu, który dokonał zmiany), 
 • numer aktu urodzenia i urząd stanu cywilnego, który sporządził akt,
 • stan cywilny,
 • imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego numer PESEL,
 • data ślubu, numer aktu małżeństwa oraz urząd stanu cywilnego, który sporządził akt, 
 • data rozwodu, sygnatura akt oraz sąd, który rozwiązał małżeństwo,
 • sygnatura akt oraz sąd, który unieważnił małżeństwo,
 • sygnatura akt oraz sąd, który ustalił nieistnienie małżeństwa,
 • data zgonu małżonka, numer aktu zgonu oraz urząd stanu cywilnego, który sporządził akt,
 • adres i data zameldowania na pobyt stały,
 • data wymeldowania z pobytu stałego,
 • kraj zamieszkania,
 • kraj poprzedniego zamieszkania,
 • adres zameldowania na pobyt czasowy wraz z określeniem okresu zameldowania,
 • data wymeldowania z pobytu czasowego,
 • kraj i data wyjazdu poza granice Polski (jeśli wyjazd trwał dłużej niż 6 miesięcy) oraz data powrotu,
 • seria i numer ostatniego dowodu osobistego, data jego ważności oraz nazwa urzędu, który wydał dowód,
 • seria i numer ostatniego paszportu oraz data jego ważności,
 • data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu oraz urząd stanu cywilnego, który sporządził akt.

Ponadto dla cudzoziemców:

 • seria i numer dokumentu podróży albo innego ważnego dokumentu, który może potwierdzić tożsamość i obywatelstwo wraz z datą ważności (w przypadku zmiany danych: data oraz nazwa urzędu, który dokonał zmiany),
 • data upływu zadeklarowanego terminu pobytu (data, która wynika z dokumentu, który potwierdza prawo pobytu).

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)