Zgłoś wycinkę drzew i krzewów lub uzyskaj na nią zezwolenie

Chcesz wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na twojej działce? Zgłoś to do urzędu lub złóż wniosek o zezwolenie — dowiedz się, co masz zrobić w swojej sytuacji.

Szczegółowe informacje o wycince drzew i krzewów dla przedsiębiorców, spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.Kiedy NIE możesz wyciąć drzew lub krzewów

Jeśli drzewo lub krzew jest zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień. Więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Informacja o usłudze

Czy potrzebujesz zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Zazwyczaj NIE potrzebujesz zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów — jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i działka należy do ciebie lub jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, ale wycinka nie ma z nią związku.

Masz jednak obowiązek ZGŁOSIĆ ZAMIAR wycinki— z wyjątkiem niektórych sytuacji.

Sprawdź, kiedy NIE potrzebujesz ani zgłoszenia, ani zezwolenia

Co chcesz wyciąć Przypadki, w których NIE potrzebujesz zgłoszenia ani zezwolenia UWAGA!
drzewa lub krzewy
 • jeśli zostały złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych — na przykład podczas wichury lub odłamane przez bobra 

Powiadom gminę, że planujesz wycinkę. Urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to zrobić.

drzewa
 • jeśli to bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
 • w przypadku innych gatunków — jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm — jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
  • 65 cm — jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
  • 50 cm — jeśli to pozostałe gatunki drzew,
 
krzew lub krzewy
 • jeśli rosną w skupisku o powierzchni do 25 m2
 
krzewy z zieleni urządzonej  

Potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one:

 • w pasie drogi publicznej,
 • na terenach zieleni.

Sprawdź, jak uzyskać zezwolenie.

drzewa i krzewy owocowe  

Potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one:

 • na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania.
Sprawdź, jak uzyskać zezwolenie.
Krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.

Kto może zgłosić wycinkę drzew lub krzewów

Właściciel nieruchomości, który:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • prowadzi działalność gospodarczą, ale wycinka nie ma z nią związku (wynika na przykład ze zmiany aranżacji przydomowego ogródka).

Kiedy zgłosić wycinkę drzew lub krzewów

Zgłoś wycinkę do urzędu, jeszcze zanim usuniesz drzewa lub krzewy.

Co zrobić

 1. Przygotuj zgłoszenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zanieś lub wyślij zgłoszenie do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłosić zamiar wycinki drzew lub krzewów.
 3. Czekaj na wizytę urzędnika, który przyjedzie sprawdzić, czy możesz wyciąć drzewo. Szczegóły znajdziesz znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 4. Jeśli urząd w ciągu 14 dni od tej wizyty nie zgłosi sprzeciwu lub wyda odpowiednie zaświadczenie, możesz zrobić wycinkę.

Urząd może nie zgodzić się na wycinkę, jeśli drzewo można uznać za pomnik przyrody lub rośnie ono na:

 • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • terenie, który jest przeznaczony na zieleń lub chronią go inne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • terenach objętych obszarowymi formami ochrony przyrody.

Gdzie zgłosić zamiar wycinki drzew lub krzewów

W urzędzie miasta lub gminy. Wniosek możesz:

 • złożyć osobiście,
 • wysłać pocztą.

Ile zapłacisz

Zgłoszenie wycinki jest bezpłatne.

Urząd może zażądać od ciebie opłaty za usunięcie drzewa — jeżeli w ciągu 5 lat od wizyty urzędnika wystąpisz o pozwolenie na budowę, która będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej — na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo.

Co przygotować

Zgłoszenie wycinki, które powinno zawierać:

 • twoje imię i nazwisko,
 • oznaczenie nieruchomości, na której chcesz zrobić wycinkę,
 • rysunek lub mapkę z zaznaczonym drzewem do usunięcia.

Ile będziesz czekać

W ciągu 21 dni od otrzymania twojego zgłoszenia urząd przyśle do ciebie urzędnika, który sprawdzi zgłoszone drzewo.

Możesz wyciąć drzewo, jeśli w ciągu 14 dni od tej wizyty urząd:

 • nie zgłosi sprzeciwu,
 • wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Pamiętaj! Jeśli w ciągu 6 miesięcy od wizyty urzędnika nie usuniesz drzewa, zgłoś wycinkę jeszcze raz.

Kiedy potrzebujesz SPECJALNEGO zezwolenia

Jeśli drzewo lub krzew, które chcesz wyciąć:

 • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów — potrzebujesz wtedy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Ministra Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, na przykład na:

  • zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie,
  • usuwanie gniazd, niszczenie siedlisk, dziupli,
  • płoszenie ptaków w okresie lęgowym,
  • usuwanie drzew, które są siedliskiem owadów chronionych, na przykład pachnicy dębowej,
 • jest pomnikiem przyrody — możesz je usunąć, jeśli zostanie podjęta uchwała rady gminy w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
 • rośnie na terenie obszarów chronionych — potrzebujesz wtedy zezwolenia właściwej instytucji ochrony przyrody, na przykład jeśli twoja działka znajduje się na obszarze Natura 2000, potrzebujesz zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • rośnie na nieruchomości, która jest pod ochroną konserwatora zabytków — potrzebujesz wtedy zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Najlepiej jeszcze przed zgłoszeniem wycinki drzew uzyskaj specjalne zezwolenie. Skontaktuj się z właściwą instytucją i zapytaj, jak je uzyskać.

Informacje dodatkowe

Na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajdziesz więcej informacji na temat:

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 — zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska:
  • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409)
  • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408)
  • z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183)
  • z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. Nr 210 poz. 1260)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)

Informacja o usłudze

Czy potrzebujesz zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Jeśli masz wątpliwości, czy potrzebujesz zezwolenia na wycięcie krzewu lub drzewa — złóż wniosek. Urzędnik oceni, czy zezwolenie jest potrzebne.

Sprawdź, kiedy zgłosić wycinkę, a kiedy uzyskać zezwolenie

Co chcesz wyciąć

NIE potrzebujesz zezwolenia w KAŻDYM z poniższych przypadków

UWAGA!

drzewa lub krzewy

 • wycinasz je, by przywrócić grunty nieużytkowane (dotyczy to gruntów rolnych) do użytkowania rolniczego — bez względu na gatunek oraz wymiary drzew i krzewów,
 • rosną one na plantacji drzew i krzewów,

Jeśli masz wątpliwości, co zrobić w swojej sytuacji, skontaktuj się z urzędem.

 • wycinasz lub usuwasz je, ponieważ zostały złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych (na przykład podczas wichury lub odłamane przez bobra), 

Powiadom gminę, że zamierzasz usunąć drzewo albo krzew. Zanim je wytniesz — urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to zrobić.

drzewa

 • jeśli to bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
 • w przypadku innych gatunków — jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm — jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
  • 65 cm — jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
  • 50 cm — jeśli to pozostałe gatunki drzew,

krzew lub krzewy

 • rosną w skupisku o powierzchni do 25 m2

krzewy z zieleni urządzonej


Potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one:

 • w pasie drogi publicznej,
 • na terenach zieleni.

drzewa i krzewy owocowe


Potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania.

Krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.

Plantacja to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym.

Potrzebujesz zezwolenia we wszystkich pozostałych sytuacjach.

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Posiadacz działki, na której znajdują się drzewa i krzewy. Aby złożyć wniosek, posiadacz działki musi mieć zgodę właściciela.

Posiadaczem może być właściciel działki albo inna osoba, która zarządza działką — na przykład najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty albo osoba, która ma inne prawo do zarządzania działką.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to za ciebie zrobić pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Uzyskaj zezwolenie, zanim usuniesz drzewa lub krzewy.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie miasta lub gminy — jeśli działka jest twoją własnością,
 • w urzędzie powiatowym — jeśli działka jest własnością gminy i nie została przekazana do użytkowania wieczystego,
 • do marszałka województwa — jeśli działka jest własnością miasta na prawach powiatu i nie została przekazana do użytkowania wieczystego.

Co zrobić

Jeśli składasz wniosek w urzędzie albo pocztą

 1. Określ gatunek drzew i krzewów, które chcesz wyciąć, i dokładnie je zmierz:
  • drzewa: zmierz obwód pnia na wysokości 130 cm od ziemi; jeśli na tej wysokości drzewo ma kilka pni — zmierz obwód każdego z nich, a jeśli nie ma pnia (na przykład jest to niskie rozłożyste drzewo) — zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
  • krzewy: zmierz powierzchnię, jaką zajmują, i określ ich gatunek.
 2. Napisz wniosek i przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Złóż wniosek wraz z dokumentami w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Czekaj na wizytę urzędnika. Urzędnik przyjedzie na twoją działkę i potwierdzi informacje z wniosku — przede wszystkim obwody i kondycję drzew. Sprawdzi też, czy w obrębie drzewa lub krzewów nie ma chronionych gatunków, na przykład ptaków, gniazd, dziupli.
 5. Czekaj na zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Jeśli składasz wniosek przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 1. Wejdź na stronę usługi Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
 2. Wybierz przycisk Załatw sprawę.
 3. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Wypełnij formularz i dołącz załączniki. 
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile zapłacisz

Jeżeli usunięcie twojego drzewa i krzewu wymaga zezwolenia, zapłacisz ustaloną w ustawie opłatę za usunięcie drzew i krzewów

Informację, ile wynosi opłata, znajdziesz w zezwoleniu. Sprawdź aktualne stawki opłat.

Opłatę za usunięcie:

 • drzewa — ustala się, mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty,
 • krzewu — ustala się, mnożąc liczbę m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Opłata może być odroczona, a nawet umorzona — jeżeli zezwolenie będzie przewidywało wykonanie nasadzeń zastępczych.W niektórych sytuacjach możesz być jednak zwolniony z opłaty.

Sprawdź, kiedy NIE zapłacisz

 Nie zapłacisz za wycinkę, jeśli dotyczy ona:

 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących budynkach,
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm — jeśli to topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
  • 80 cm — jeśli to pozostałe gatunki drzew,

— aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających grunt do 50 m2, usuwanych, aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni,
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od ciebie,
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych — jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
 • drzew lub krzewów, których usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń,
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Co przygotować

 • Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

  Wiele urzędów ma własne wzory wniosków. Skontaktuj się z urzędem i zapytaj o wzór. Jeśli urząd nie ma wzoru — napisz wniosek samodzielnie. We wniosku napisz:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę właściciela nieruchomości,
  • listę drzew i krzewów, które chcesz wyciąć, ich gatunek (na przykład lipę drobnolistną) i obwód pnia drzew,
  • adres lub numer działki ewidencyjnej,
  • wielkość powierzchni, z której chcesz wyciąć krzewy,
  • dlaczego chcesz wyciąć drzewa i krzewy (na przykład chcesz założyć sad, będziesz budować parking przy firmie),
  • termin, w którym planujesz wyciąć drzewa i krzewy. Od terminu, który podasz we wniosku zależy, do kiedy ważne będzie pozwolenie. Urzędnik weźmie też pod uwagę, czy termin, który wskażesz, nie wypada w okresie lęgowym (gdy wykluwają się pisklęta).
    
 • Mapkę, własnoręczny rysunek albo plan zagospodarowania działki lub terenu — jeśli są wymagane zgodnie z prawem budowlanym
 • wskaż drzewa i krzewy do wycięcia,
 • zaznacz granice działki,
 • zaznacz budynki i inne obiekty (na przykład altankę czy śmietnik), które obecnie znajdują się na działce lub które planujesz zbudować,
   
 • Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia — jeśli planujesz to zrobić

  Projekt możesz zrobić w formie rysunku, mapy albo projektu zagospodarowania działki lub terenu — jeśli jest wymagany, bo na przykład realizujesz inwestycję na podstawie pozwolenia na budowę.
  Pamiętaj, aby w projekcie wskazać:
 • liczbę, gatunki lub odmiany drzew lub krzewów,
 • miejsce i termin nasadzeń zastępczych lub przesadzania.
 • Oświadczenie o twoim tytule prawnym do władania nieruchomością (na przykład czy jesteś właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą) lub o prawie własności urządzeń przesyłowych,
 • Zgodę właściciela działki na wycięcie drzew i krzewów — tylko jeśli nie jesteś właścicielem działki lub użytkownikiem wieczystym (na przykład jesteś dzierżawcą)

Wiele urzędów ma własne wzory takich oświadczeń — skontaktuj się z urzędem i zapytaj, czy ma taki wzór oświadczenia. Jeśli urząd nie ma własnego wzoru, właściciel musi napisać oświadczenie samodzielnie.

 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji o planowanej wycince mieszkańcom — dotyczy wyłącznie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Uwagi mogą być zgłaszane przez mieszkańców przynajmniej przez 30 dni,
 • Decyzje i postanowienia, które zostały wydane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko — jeśli takie dokumenty są wymagane,
 • Zezwolenie Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w stosunku do gatunków chronionych, na przykład na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym — jeśli je masz.

Ile będziesz czekać

Zezwolenie albo decyzję odmowną dostaniesz:

 • do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku — jeśli twoja sprawa jest prosta,
 • do 60 dni kalendarzowych od złożenie wniosku — jeśli twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.Zanim urzędnik wyda decyzję — skontaktuje się z tobą i umówicie się na wizytę na twojej działce.

Jeśli urząd nie zgodzi się na wycinkę — możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Kiedy potrzebujesz DODATKOWEGO zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Jeśli drzewo lub krzew, które chcesz wyciąć:

 • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów — potrzebujesz wtedy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, na przykład na:
  • zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie,
  • usuwanie gniazd, niszczenie siedlisk, dziupli,
  • płoszenie ptaków w okresie lęgowym,
  • usuwanie drzew, które są siedliskiem owadów chronionych, na przykład pachnicy dębowej,
 • jest pomnikiem przyrody — możesz je usunąć, jeśli zostanie podjęta uchwała rady gminy w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
 • rośnie na terenie obszarów chronionych — potrzebujesz wtedy zezwolenia właściwej instytucji ochrony przyrody (na przykład jeśli twoja działka znajduje się na obszarze Natura 2000, potrzebujesz zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska).

Skontaktuj się z właściwą instytucją i zapytaj, jak uzyskać takie zezwolenie.

Informacje dodatkowe

Na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajdziesz więcej informacji na temat:

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 — zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia:
  • 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409)
  • 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408)
  • 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183)
  • 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. Nr 210 poz. 1260)
  • 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330).
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)

Informacja o usłudze

Potrzebne ci pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Skontaktuj się z odpowiednim urzędem i zapytaj, jak uzyskać takie pozwolenie.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.