Zgłoś prace geodezyjne

Jesteś geodetą? Chcesz rozpocząć prace geodezyjne? Zanim zaczniesz, zgłoś je. Dowiedz się, jak to zrobić.

W urzędzie albo listownie

Kto może zgłosić prace geodezyjne

Wykonawca prac geodezyjnych.

Kiedy zgłosić prace geodezyjne

Zanim je rozpoczniesz.

Urząd potrzebuje czasu, żeby przygotować dla ciebie potrzebne materiały. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile potrwa ich przygotowanie i kiedy zgłosić prace — skontaktuj się z urzędem.

Co zrobić

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia prac geodezyjnych. W formularzu wpisz, jakich materiałów potrzebujesz z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Masz dwie możliwości wypełnienia formularza:
 2. Zanieś podpisany formularz do urzędu albo wyślij go pocztą.
 3. Czekaj na odpowiedź urzędu dostaniesz informację o tym, ile zapłacisz za materiały. Jeżeli urząd uzna, że na twojej liście brakuje materiałów niezbędnych do wykonania prac, które zgłaszasz skontaktuje się z tobą w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zgłoszenia. 
 4. Zapłać za materiały:
  • przelewem na konto, które poda ci urząd,
  • w kasie urzędu, do którego złożysz zgłoszenie.
 5. Czekaj na kontakt urząd poinformuje cię, kiedy możesz odebrać materiały.
 6. Gotowe materiały możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie, dostać e-mailem albo pocztą tradycyjną w zależności do tego, co zaznaczysz w zgłoszeniu.
 7. Teraz możesz rozpocząć prace geodezyjne.

Gdzie złożyć formularz zgłoszenia prac geodezyjnych

To zależy od celu lub zakładanego wyniku zgłaszanych prac:

 • w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jeśli wykonujesz zobrazowania lotnicze, numeryczny model terenu lub ortofotomapy albo tworzysz lub aktualizujesz bazy danych:
  • państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG),
  • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG),
  • państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG),
  • obiektów ogólnogeograficznych (BDOO),
  • zobrazowań lotniczych i satelitarnych (BDZLiS) oraz ortofotomap (BDOorto) i numerycznego modelu terenu (BDNMT),
 • w urzędzie marszałkowskim województwa, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne jeśli tworzysz lub aktualizujesz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k),
 • w starostwie powiatu, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne, jeśli:
  •  tworzysz lub aktualizujesz bazy danych:
   • ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
   • szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
   • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500),
  • wznawiasz znaki graniczne, wyznaczasz punkty graniczne lub ustalasz przebieg granic działek ewidencyjnych,
  • wykonujesz geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych,
  • wytyczasz budynek lub sieć uzbrojenia terenu,
  • tworzysz dokumentację geodezyjną w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, które dotyczą w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Ile zapłacisz

Zgłoszenie prac geodezyjnych jest bezpłatne.

Pamiętaj jednak, że musisz zapłacić za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. O tym, ile zapłacisz, poinformuje cię urząd, w którym złożysz formularz. Wysokość tej opłaty zależy między innymi od liczby materiałów, które zamówisz, sposobu ich udostępniania, ich postaci, aktualności i jakości (na przykład czy będą to wydruki, kopie papierowe albo kopie w postaci elektronicznej).

Jeśli chcesz poznać orientacyjną opłatę, skorzystaj z prostego kalkulatora. Pamiętaj, że dokładną wycenę dostaniesz z urzędu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.520)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1114)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)

Przez internet

Pamiętaj, jeśli chcesz złożyć zgłoszenie przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego na platformie ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dowiedz się jak założyć profil zaufany.

Bezpieczny podpis elektroniczny
potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym — masz pewność, że jakakolwiek późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (i będzie wiadomo, jeżeli to nie ty jesteś jej autorem). Dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany między innymi do:
 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Kto może zgłosić prace geodezyjne

Wykonawca prac geodezyjnych.

Kiedy zgłosić prace geodezyjne

Zanim je rozpoczniesz.

Urząd potrzebuje czasu, żeby przygotować dla ciebie potrzebne materiały. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile potrwa ich przygotowanie i kiedy zgłosić prace — skontaktuj się z urzędem.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia prac geodezyjnych. W formularzu wpisz, jakich materiałów potrzebujesz z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP i skorzystaj z usługi pismo ogólne do podmiotu publicznego. Wyślij wypełniony formularz do odpowiedniego urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać formularz). 
 3. Czekaj na odpowiedź urzędu. Na swoje konto ePUAP dostaniesz informację, ile zapłacisz za materiały. Jeżeli urząd uzna, że na twojej liście brakuje materiałów niezbędnych do wykonania prac, które zgłaszasz skontaktuje się z tobą w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zgłoszenia.
 4. Zrób przelew za materiały na konto, które poda ci urząd.
 5. Czekaj na kontakt urząd poinformuje cię, kiedy możesz odebrać materiały.
 6. Gotowe materiały możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie, dostać e-mailem albo pocztą tradycyjną w zależności do tego, co zaznaczysz w zgłoszeniu.
 7. Teraz możesz rozpocząć prace geodezyjne.

Gdzie wysłać formularz

To zależy od celu lub zakładanego wyniku zgłaszanych prac:

 • w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jeśli wykonujesz zobrazowania lotnicze, numeryczny model terenu lub ortofotomapy albo tworzysz lub aktualizujesz bazy danych:
  • państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG),
  • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG),
  • państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG),
  • obiektów ogólnogeograficznych (BDOO),
  • zobrazowań lotniczych i satelitarnych (BDZLiS) oraz ortofotomap (BDOorto) i numerycznego modelu terenu (BDNMT),
 • w urzędzie marszałkowskim województwa, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne, jeśli tworzysz lub aktualizujesz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k),
 • w starostwie powiatu, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne, jeśli:
  • tworzysz lub aktualizujesz bazy danych:
   • ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
   • szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
   • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500),
  • wznawiasz znaki graniczne, wyznaczasz punkty graniczne lub ustalasz przebieg granic działek ewidencyjnych,
  • wykonujesz geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych,
  • wytyczasz budynek lub sieć uzbrojenia terenu,
  • tworzysz dokumentację geodezyjną w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, które dotyczą w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Ile zapłacisz

Zgłoszenie prac geodezyjnych jest bezpłatne.

Pamiętaj jednak, że musisz zapłacić za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. O tym, ile zapłacisz, poinformuje cię urząd, w którym złożysz formularz. Wysokość tej opłaty zależy między innymi od liczby materiałów, które zamówisz, sposobu ich udostępniania, ich postaci, aktualności i jakości (na przykład czy będą to wydruki, kopie papierowe albo kopie w postaci elektronicznej).

Jeśli chcesz poznać orientacyjną opłatę, skorzystaj z prostego kalkulatora. Pamiętaj, że dokładną wycenę dostaniesz z urzędu. 

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.520)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1114)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)