Uzyskaj zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na własnej działce

Chcesz usunąć drzewa i krzewy, które rosną na twojej działce? Pamiętaj, że musisz dostać zezwolenie. Bez niego nie możesz wycinać drzew i krzewów. Sprawdź, jak dostać zezwolenie.

Informacja o usłudze

Czy potrzebujesz zezwolenia

Nie potrzebujesz zezwolenia — jeśli chcesz wyciąć:

 • drzewa i krzewy owocowe. Jeśli jednak rosną one na terenie nieruchomości, która została wpisana do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania — musisz mieć zezwolenie,
 • krzewy w ogrodach przydomowych. Jeśli jednak rosną one w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni — musisz mieć zezwolenie,
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią jest mniejszy albo równy:
  • 35 cm jeśli jest to topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa albo platan klonolistny,
  • 25 cm jeśli chcesz wyciąć inny gatunek drzewa,
 • krzewy, które mają mniej niż 10 lat,
 • drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych (na przykład podczas wichury lub odłamane przez bobra), wypadku lub katastrofy. Nie musisz składać wniosku o zezwolenie — wystarczy, że zadzwonisz albo wyślesz do urzędu gminy informację o tym, że zamierzasz usunąć drzewo albo krzew. Zanim je wytniesz — urzędnik przyjedzie do ciebie i oceni, czy możesz to zrobić,
 • drzewa i krzewy na plantacji drzew i krzewów,
 • bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima).

Potrzebujesz zezwolenia we wszystkich pozostałych sytuacjach. 

Jeśli masz wątpliwości, czy potrzebujesz zezwolenia na wycięcie krzewu lub drzewa  złóż wniosek. Urzędnik przyjedzie i oceni, czy musisz je mieć .

Krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.
Plantacja to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym.

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów

 • posiadacz działki, na której znajdują się drzewa i krzewy. Posiadaczem może być właściciel działki albo inna osoba, która zarządza działką (na przykład najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty albo osoba, która ma inne prawo do zarządzania działką).
 • właściciel urządzeń przesyłowych (na przykład linii energetycznych), wówczas nie musi on załączać zgody właściciela. Urząd poinformuje właściciela działki, że dostał taki wniosek.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to za ciebie zrobić pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co zrobić

W urzędzie albo pocztą

 1. Zmierz dokładnie obwód drzew, które chcesz wyciąć, i określ ich gatunek. Obwód pnia zmierz na wysokości 130 cm od ziemi. Jeśli tej wysokości drzewo ma kilka pni — zmierz obwód każdego z nich, a jeśli nie ma pnia (na przykład jest to niskie rozłożyste drzewo) — zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. W przypadku krzewów zmierz powierzchnię, jaką zajmują, i określ ich gatunek.
 2. Przygotuj mapkę, własnoręczny rysunek albo plan zagospodarowania działki lub terenu jeśli są wymagane zgodnie z prawem budowlanym. Zaznacz drzewa i krzewy oraz granicę działki, budynków oraz innych obiektów (na przykład altanki czy śmietnika), które istnieją lub dopiero powstaną na twojej działce.
 3. Napisz wniosek i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 4. Złóż wniosek wraz z innymi dokumentami w odpowiednim urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 5. Czekaj na wizytę urzędnika. Urzędnik przyjedzie na twoją działkę i potwierdzi informacje z wniosku — przede wszystkim obwody i kondycję drzew. Sprawdzi też, czy na drzewie lub krzewie nie ma chronionych gatunków, na przykład ptaków w gniazdach.
 6. Czekaj na zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP, potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany na platformie ePUAP.

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na stronę usługi Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
 3. Wybierz przycisk „Załatw sprawę”.
 4. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 5. Zaadresuj wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 6. Wypełnij wniosek.
 7. Potrzebne dokumenty dodaj do wniosku jako załączniki.
 8. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 9. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 10. Czekaj na zezwolenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie miasta lub gminy,
 • w urzędzie powiatowym jeśli działka jest własnością gminy i nie została przekazana do użytkowania wieczystego,
 • do marszałka województwa jeśli działka jest własnością miasta na prawach powiatu i nie została przekazana do użytkowania wieczystego,
 • do wojewódzkiego konserwatora zabytków jeśli twoja działka jest wpisana do rejestru zabytków.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jeśli wycinka drzew lub krzewów wynika z prowadzenia przez ciebie działalności gospodarczej — informację, ile wynosi opłata, znajdziesz w zezwoleniu.

Co przygotować

 • wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Wiele urzędów ma własne wzory wniosków. Skontaktuj się z urzędem i zapytaj o wzór. Jeśli urząd nie ma wzoru — napisz wniosek samodzielnie. We wniosku napisz:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę właściciela nieruchomości lub urządzeń przesyłowych,
  • listę drzew i krzewów, które chcesz wyciąć, ich gatunek (na przykład cis pospolity) i obwód pnia drzew,
  • adres lub numer działki ewidencyjnej,
  • wielkość powierzchni, z której chcesz wyciąć krzewy,
  • dlaczego chcesz wyciąć drzewa i krzewy (na przykład chcesz założyć sad, będziesz budować parking przy firmie),
  • termin, w którym planujesz wyciąć drzewa i krzewy. Od terminu, który podasz we wniosku, zależy do kiedy ważne będzie pozwolenie. Urzędnik weźmie też pod uwagę, czy termin, który wskażesz, nie wypada w okresie lęgowym (gdy wykluwają się ptaki).
 • własnoręczny rysunek, mapka albo projekt zagospodarowania działki lub terenu, na której:
  • wskażesz drzewa i krzewy do wycięcia,
  • zaznaczysz granice działki,
  • zaznaczysz budynki i inne budowle, które obecnie znajdują się na działce lub które planujesz zbudować,
 • projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia jeśli planujesz to zrobić. Projekt możesz zrobić w formie rysunku, mapy albo projektu zagospodarowania działki lub terenu — jeśli jest wymagany, bo na przykład realizujesz inwestycję na podstawie pozwolenia na budowę. Pamiętaj, aby w projekcie wskazać:
  • liczbę, gatunki lub odmiany drzew lub krzewów,
  • miejsce i termin nasadzeń zastępczych lub przesadzania,
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (na przykład właściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca) lub o prawie własności urządzeń przesyłowych,
 • oświadczenie właściciela działki, że zgadza się na wycięcie drzew i krzewów tylko jeśli nie jesteś właścicielem działki lub użytkownikiem wieczystym (na przykład jesteś dzierżawcą). Wiele urzędów ma własne wzory takich oświadczeń. Dlatego skontaktuj się z urzędem i zapytaj, czy mają wzór oświadczenia. Jeśli urząd nie ma takiego wzoru, właściciel musi napisać takie oświadczenie samodzielnie,
 • oświadczenie o udostępnieniu informacji o planowanej wycince mieszkańcom dotyczy wyłącznie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Uwagi mogą być zgłaszane przez mieszkańców przynajmniej przez 30 dni,
 • decyzje i postanowienia, które zostały wydane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jeśli masz takie dokumenty,
 • zezwolenie Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w stosunku do gatunków chronionych, na przykład na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym — jeśli je masz.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku dostaniesz zezwolenie albo decyzję odmowną. Jeśli twoja sprawa będzie szczególnie skomplikowana — do 60 dni. Warto więc złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zanim urzędnik wyda decyzję — skontaktuje się z tobą i umówicie się na wizytę na twojej działce.

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną — możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 zwolnienia pkt 6 oraz część IV (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228 poz. 2306, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260)