Uzyskaj zezwolenie na działania w parku narodowym

Planujesz inwestycję na terenie parku narodowego? Na przykład przebudowę drogi lub linii elektrycznej? A może chcesz prowadzić badania naukowe albo zorganizować wydarzenie kulturalne? Park narodowy to obszar chroniony i obowiązują w nim zakazy. Dlatego potrzebujesz zezwolenia na odstępstwo od tych zakazów. Sprawdź, jak je uzyskać.

W urzędzie

Jakie zakazy obowiązują w parku narodowym

W parku narodowym chroni się całą przyrodę i krajobraz, aby zachować je w naturalnym stanie. Dlatego nie wolno tu na przykład niszczyć roślin, płoszyć zwierząt lub chodzić poza wyznaczonymi szlakami.

Za złamanie zakazu możesz zapłacić karę, a nawet trafić do więzienia.

Sprawdź przykłady zakazów obowiązujących w parku narodowym

W parkach narodowych nie wolno między innymi:

  • budować lub przebudowywać budynków i urządzeń technicznych,
  • prowadzić badań naukowych bez zgody dyrektora parku narodowego,
  • organizować imprez rekreacyjnych i sportowych, na przykład rajdów samochodowych czy motorowych,
  • chwytać, płoszyć i zabijać zwierząt, niszczyć nor, gniazd, legowisk, zbierać i niszczyć jaj oraz poroży,
  • regulować rzek i potoków, osuszać gruntów — jeśli nie służy to ochronie przyrody,
  • zbierać skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, na przykład szczątków roślin i zwierząt, bursztynu,
  • niszczyć gleby lub zmieniać przeznaczenia gruntów — na przykład zmieniać gruntu leśnego na budowlany,
  • stosować chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów,
  • umieszczać tablic, napisów, ogłoszeń — jeśli nie mają związku z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną lub bezpieczeństwem,
  • zakłócać ciszy,
  • wprowadzać gatunków roślin, zwierząt lub grzybów,
  • niszczyć roślin i grzybów.

Poza wyznaczonymi w parku miejscami, szlakami i trasami nie wolno również:

  • spacerować, jeździć rowerem, na nartach, konno,
  • wprowadzać psów, z wyjątkiem psów asystujących — czyli psów przeszkolonych do pomocy osobom niepełnosprawnym,
  • wspinać się, wchodzić do jaskiń, kąpać się, nurkować,
  • palić ognisk i papierosów, używać źródeł światła o otwartym płomieniu,
  • rozbijać namiotów,
  • pływać łodziami motorowymi, uprawiać sportów wodnych, żeglować,
  • zbierać roślin lub grzybów,
  • prowadzić działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej,
  • poruszać się pojazdami (zakaz ten nie dotyczy na przykład dróg publicznych),
  • łowić ryb i polować.

Jeśli masz wątpliwości, czy twoje działania naruszą obowiązujące w parku zakazy, skontaktuj się z administracją parku.

Zakazy te nie obowiązują, jeśli działania na terenie parku są związane na przykład z:

  • z planem ochrony lub zadaniami ochronnymi przyjętymi przez Ministra Środowiska dla danego parku narodowego,
  • bezpieczeństwem ludzi,
  • obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Kto może uzyskać zgodę na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym

Każdy, kto uzasadni, że jego działania:

  • nie zaszkodzą przyrodzie parku narodowego,
  • wiążą się z ochroną przyrody lub badaniami naukowymi,
  • mają cel edukacyjny, kulturowy, turystyczny, rekreacyjny, sportowy lub religijny,
  • są związane z inwestycją liniową celu publicznego.

Inwestycja liniowa celu publicznego to taka, którą wyróżnia długość — na przykład droga publiczna, linia elektryczna, kanalizacja, tory kolejowe, wodociąg.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
  2. Zapłać opłatę skarbową za wniosek i — jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik — opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  3. Złóż dokumenty w urzędzie — dołącz do nich dowód (lub dowody) opłaty skarbowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
  4. Czekaj na odpowiedź urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek składasz w Ministerstwie Środowiska. Adres: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Masz dwie możliwości złożenia wniosku:

  • zanieś do siedziby Ministerstwa,
  • wyślij listem.

Ile zapłacisz

  • Za złożenie wniosku zapłacisz 82 zł.
  • Jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik, zapłacisz dodatkowo za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.

Zrób przelew na konto — poniżej znajdziesz dane do przelewu:

Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17 a
nr konta: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

  • W tytule przelewu za wniosek wpisz: Opłata za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym.
  • W tytule przelewu za udzielenie pełnomocnictwa wpisz: Opłata za udzielenie pełnomocnictwa.

Nie zapłacisz za wniosek, jeśli dotyczy on zezwolenia na działania związane z ochroną przyrody, a ty:

  • składasz go w imieniu organizacji ekologicznej lub jednostki naukowej działającej na rzecz ochrony przyrody,
  • działasz na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej — na przykład prowadzisz projekt związany z ochroną gatunkową.

Co przygotować

Sprawdź, co przygotować — jeśli składasz wniosek w swoim imieniu

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym. Nie ma jednego formularza wniosku. Napisz go samodzielnie. We wniosku:
    • wpisz swoje imię, nazwisko i adres,
    • wskaż zakazy, od których chcesz uzyskać zezwolenie na odstępstwo,
    • opisz i uzasadnij cel działań, które chcesz prowadzić w parku narodowym,
    • opisz te działania,
    • wskaż, gdzie dokładnie chcesz je prowadzić,
    • jeśli celem działań jest inwestycja liniowa celu publicznego, uzasadnij, że nie można jej przeprowadzić w inny sposób,
    • opisz, co zrobisz (lub co zrobi instytucja, dla której pracujesz), by zapobiec, ograniczyć lub wyrównać szkody wyrządzone w parku narodowym.
  • Dowód opłaty skarbowej.

Sprawdź, co przygotować — jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym. Nie ma jednego formularza wniosku. Napisz go samodzielnie. We wniosku:
    • wpisz nazwę i siedzibę instytucji, którą reprezentujesz,
    • wskaż zakazy, od których chcesz uzyskać zezwolenie na odstępstwo,
    • opisz i uzasadnij cel działań, które instytucja chce prowadzić w parku narodowym,
    • opisz te działania,
    • wskaż, gdzie dokładnie instytucja chce je prowadzić,
    • jeśli celem działań jest inwestycja liniowa celu publicznego, uzasadnij, że nie można jej przeprowadzić w inny sposób,
    • opisz co zrobi instytucja, by zapobiec, ograniczyć lub wyrównać szkody wyrządzone w parku narodowym.
  • Aktualne pełnomocnictwo, na podstawie którego reprezentujesz instytucję. Powinno ono zawierać przede wszystkim: twoje dane, dane instytucji, którą reprezentujesz oraz informację, że instytucja upoważnia cię do wykonywania w jej imieniu danych czynności.
  • Dowód opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym oraz dowód opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

  • 30 dni od złożenia wniosku w Ministerstwie Środowiska,
  • 60 dni — jeśli urząd potrzebuje więcej informacji, by określić wpływ działań na przyrodę parku narodowego.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1651, z późn. zm.) art. 15 ust. 1.

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Jakie zakazy obowiązują w parku narodowym

W parku narodowym chroni się całą przyrodę i krajobraz, aby zachować je w naturalnym stanie. Dlatego nie wolno tu na przykład niszczyć roślin, płoszyć zwierząt lub chodzić poza wyznaczonymi szlakami.

Za złamanie zakazu możesz zapłacić karę, a nawet trafić do więzienia.

Sprawdź przykłady zakazów obowiązujących w parku narodowym

W parkach narodowych nie wolno między innymi:

  • budować lub przebudowywać budynków i urządzeń technicznych,
  • prowadzić badań naukowych bez zgody dyrektora parku narodowego,
  • organizować imprez rekreacyjnych i sportowych, na przykład rajdów samochodowych czy motorowych,
  • chwytać, płoszyć i zabijać zwierząt, niszczyć nor, gniazd, legowisk, zbierać i niszczyć jaj oraz poroży,
  • regulować rzek i potoków, osuszać gruntów — jeśli nie służy to ochronie przyrody,
  • zbierać skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, na przykład szczątków roślin i zwierząt, bursztynu,
  • niszczyć gleby lub zmieniać przeznaczenia gruntów — na przykład zmieniać gruntu leśnego na budowlany,
  • stosować chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów,
  • umieszczać tablic, napisów, ogłoszeń — jeśli nie mają związku z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną lub bezpieczeństwem,
  • zakłócać ciszy,
  • wprowadzać gatunków roślin, zwierząt lub grzybów,
  • niszczyć roślin i grzybów.

Poza wyznaczonymi w parku miejscami, szlakami i trasami nie wolno również:

  • spacerować, jeździć rowerem, na nartach, konno,
  • wprowadzać psów, z wyjątkiem psów asystujących — czyli psów przeszkolonych do pomocy osobom niepełnosprawnym,
  • wspinać się, wchodzić do jaskiń, kąpać się, nurkować,
  • palić ognisk i papierosów, używać źródeł światła o otwartym płomieniu,
  • rozbijać namiotów,
  • pływać łodziami motorowymi, uprawiać sportów wodnych, żeglować,
  • zbierać roślin lub grzybów,
  • prowadzić działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej,
  • poruszać się pojazdami (zakaz ten nie dotyczy na przykład dróg publicznych),
  • łowić ryb i polować.

 Jeśli masz wątpliwości, czy twoje działania naruszą obowiązujące w parku zakazy, skontaktuj się z administracją parku.

Zakazy te nie obowiązują, jeśli działania na terenie parku są związane na przykład z:

  • z planem ochrony lub zadaniami ochronnymi przyjętymi przez Ministra Środowiska dla danego parku narodowego,
  • bezpieczeństwem ludzi,
  • obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Kto może uzyskać zgodę na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym

Każdy, kto uzasadni, że jego działania:

  • nie zaszkodzą przyrodzie parku narodowego,
  • wiążą się z ochroną przyrody lub badaniami naukowymi,
  • mają cel edukacyjny, kulturowy, turystyczny, rekreacyjny, sportowy lub religijny,
  • są związane z inwestycją liniową celu publicznego.

Inwestycja liniowa celu publicznego to taka, którą wyróżnia długość — na przykład droga publiczna, linia elektryczna, kanalizacja, tory kolejowe, wodociąg.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

  1. Przygotuj dokumenty w formie elektronicznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
  2. Wejdź na stronę usługi: Zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym.
  3. Kliknij Załatw sprawę.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Wypełnij formularz i dodaj załączniki w postaci elektronicznej.
  7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  9. Czekaj na odpowiedź urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Ile zapłacisz

  • Za złożenie wniosku zapłacisz 82 zł.
  • Jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik, zapłacisz dodatkowo za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.

Zrób przelew na konto — poniżej znajdziesz dane do przelewu:

Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17 a
nr konta: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

  • W tytule przelewu za wniosek wpisz: Opłata za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym.
  • W tytule przelewu za udzielenie pełnomocnictwa wpisz: Opłata za udzielenie pełnomocnictwa.

Nie zapłacisz za wniosek, jeśli dotyczy on zezwolenia na działania związane z ochroną przyrody, a ty:

  • składasz go w imieniu organizacji ekologicznej lub jednostki naukowej działającej na rzecz ochrony przyrody,
  • działasz na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej — na przykład prowadzisz projekt związany z ochroną gatunkową.

Co przygotować

Sprawdź, co przygotować — jeśli składasz wniosek w swoim imieniu

Dokumenty w formie elektronicznej:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym. Nie ma jednego formularza wniosku. Napisz go samodzielnie. We wniosku:
    • wpisz swoje imię, nazwisko i adres,
    • wskaż zakazy, od których chcesz uzyskać zezwolenie na odstępstwo,
    • opisz i uzasadnij cel działań, które chcesz prowadzić w parku narodowym,
    • opisz te działania,
    • wskaż, gdzie dokładnie chcesz je prowadzić,
    • jeśli celem działań jest inwestycja liniowa celu publicznego, uzasadnij, że nie można jej przeprowadzić w inny sposób,
    • opisz, co zrobisz (lub co zrobi instytucja, dla której pracujesz), by zapobiec, ograniczyć lub wyrównać szkody wyrządzone w parku narodowym,
  • Skan dowodu opłaty skarbowej.

Sprawdź, co przygotować — jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik

Dokumenty w formie elektronicznej:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym. Nie ma jednego formularza wniosku. Napisz go samodzielnie. We wniosku:
    • wpisz nazwę i siedzibę instytucji, którą reprezentujesz,
    • wskaż zakazy, od których chcesz uzyskać zgodę na odstępstwo,
    • opisz i uzasadnij cel działań, które instytucja chce prowadzić w parku narodowym,
    • opisz te działania,
    • wskaż, gdzie dokładnie instytucja chce je prowadzić,
    • jeśli celem działań jest inwestycja liniowa celu publicznego, uzasadnij, że nie można jej przeprowadzić w inny sposób,
    • opisz co zrobi instytucja, by zapobiec, ograniczyć lub wyrównać szkody wyrządzone w parku narodowym.
  • Aktualne pełnomocnictwo, na podstawie którego reprezentujesz instytucję. Powinno ono zawierać przede wszystkim: twoje dane, dane instytucji, którą reprezentujesz oraz informację, że instytucja upoważnia cię do wykonywania w jej imieniu danych czynności.
  • Skan dowodu opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym oraz skan dowodu opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa. 

Ile będziesz czekać

  • 30 dni od złożenia wniosku w Ministerstwie Środowiska,
  • 60 dni — jeśli urząd potrzebuje więcej informacji, by określić wpływ działań na przyrodę parku narodowego.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1651, z późn. zm.) art. 15 ust. 1.