Księgi wieczyste

Sprawdź, czym są księgi wieczyste oraz jakie informacje się w nich znajdują.

Informacja o usłudze

Czym są księgi wieczyste

Księgi wieczyste są jawne i pokazują stan prawny:

  • nieruchomości, czyli mieszkań, domów, działek budowlanych oraz gruntów,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania.

Księga wieczysta jest podzielona na cztery działy:

  • dział I oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
  • dział II wpisy, które dotyczą własności i użytkowania wieczystego,
  • dział III wpisy, które dotyczą ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek),
  • dział IV wpisy, które dotyczą hipotek.

 Informacje, które znajdują się w księgach wieczystych, możesz uzyskać w formie:

  • odpisu zwykłego księgi wieczystej, który przedstawia ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu,
  • odpisu zupełnego księgi wieczystej, który przedstawia taki sam stan wpisów jak odpis zwykły księgi wieczystej, a dodatkowo wpisy, które zostały wykreślone,
  • wyciągu z księgi wieczystej, który przedstawia ostatni stan wpisów we wskazanych działach w księdze wieczystej oraz wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu,
  • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, które zawiera informację, że księga wieczysta o wskazanym numerze jest zamknięta.

Możesz również przeglądać treść ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 707)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1407 i z 2014 r. poz. 791)