Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)

Jeśli jesteś cudzoziemcem i przeprowadzasz się do Polski na stałe, zamelduj się. Sprawdź, jak to zrobić.

Przez internet

Przejdź do usługi

Zamelduj się

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kiedy się zameldować

 • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli jesteś:
  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
 • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy.

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Gdzie zgłosić zameldowanie na pobyt stały

W urzędzie gminy, na terenie której będziesz teraz mieszkać.

Co przygotować

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
 • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład:  
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego:
  • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
  • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

Jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej oraz nie jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, NIE MOŻESZ się zameldować przez internet. Dokumenty, które potwierdzają prawo do twojego pobytu w Polsce, musisz pokazać w urzędzie.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Kliknij przycisk Zamelduj się.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania.
 5. Zaznacz, kogo chcesz zameldować.
 6. Wypełnij pozostałe pola i dołącz odpowiednie dokumenty.
 7. Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie.
 8. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Ile będziesz czekać

Jeśli dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli dołączyłeś do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów — urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje.

Po zameldowaniu urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. 

Możesz też samodzielnie sprawdzić, czy urzędnik już cię zameldował. Sprawdź, jak to zrobić.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Przejdź do usługi

Zamelduj się

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)

W urzędzie

Kiedy się zameldować

 • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli jesteś:
  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
 • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy.

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Gdzie zgłosić zameldowanie na pobyt stały

W urzędzie gminy, na terenie której będziesz teraz mieszkać.

Co przygotować

 • formularz zgłoszenia pobytu stałego — pobierz i wypełnij w domu. Wniosek ten możesz dostać też w urzędzie gminy,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:  
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie,
 • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:

  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo,
 • jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:
  • ważny dokument podróży,
  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,
 • jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 
  • ważny dokument podróży
  • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,
   • „Zgoda na pobyt tolerowany”
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. 

Ile będziesz czekać

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Po zameldowaniu urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Zaświadczenie będzie ważne, dopóki nie zmienisz miejsca zameldowania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)