Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Każdy cudzoziemiec, który przebywa w Polsce dłużej niż 14 dni, musi się zameldować. Poniżej znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Informacja o usłudze

Obowiązek meldunkowy polega na

Możesz to zrobić osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Czy możesz to zrobić przez internet

Przez internet możesz wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego. Przez internet nie zameldujesz się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - dokonują obowiązku meldunkowego w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

Informacje

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306)