Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, czyli urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zapłacisz opłatę skarbową, chyba że należysz do osób zwolnionych z tej opłaty.

Przez internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Przejdź do usługi

Wyślij wniosek

Kto może otrzymać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której akt dotyczy, oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny — na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty — na przykład zobowiązanie sądu),
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

  Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

  Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

  Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w wybranej przez ciebie postaci:

 • papierowej,
 • elektronicznej — dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność. Jeśli składasz wniosek o odpis w postaci elektronicznej — dostaniesz go na swoją skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

  Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Co zrobić

 1. Kliknij przycisk Wyślij wniosek.
 2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 3. Wypełnij wniosek.
 4. Podpisz wniosek profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym (jeśli go masz).
 5. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Usługa jest odmiejscowiona — to znaczy, że możesz wysłać wniosek do dowolnego urzędu stanu cywilnego.

Ile zapłacisz

 • 22 zł — za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł — za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

We wniosku możesz skorzystać z płatności online. Opłata za odpis aktu zostanie wtedy powiększona o koszt przelewu. Sprawdź, czy urząd, do którego składasz wniosek, przyjmuje płatności online. Listę gmin, które korzystają z płatności online, znajdziesz na stronie Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Odpis aktu możesz dostać bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go na przykład w sprawie:

 • uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,
 • świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,
 • ZUS,
 • alimentów,
 • przyznania opieki, kurateli, adopcji,
 • zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.

Wszystkie przypadki, w których nie zapłacisz za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej.

Co przygotować

 • dokument, który potwierdzi twój interes prawny — jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby,
 • pełnomocnictwo — jeśli jesteś pełnomocnikiem.

Ile będziesz czekać

Odpis dostaniesz:

 • od razu — jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,

Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek — jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w postaci papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek — jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w postaci papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Kierownik USC może odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego, jeśli na przykład chcesz dostać odpis aktu innej osoby, ale nie masz do tego prawa. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Przejdź do usługi

Wyślij wniosek

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)

W urzędzie

Kto może otrzymać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której dotyczy akt, oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny — na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty — na przykład zobowiązanie sądu),
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

  Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

  Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia zmiany, jakie dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

  Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony — stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w wybranej przez ciebie postaci:

 • papierowej,
 • elektronicznej — dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność. Jeśli składasz wniosek o odpis w postaci elektronicznej — dostaniesz go na swoją skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za odpis aktu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Złóż wniosek w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

Gdzie złożyć wniosek

W dowolnym USC w Polsce.

Ile zapłacisz

 • 22 zł — za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł — za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Możesz:

 • zrobić przelew na konto urzędu, w którym składasz wniosek,
 • zapłacić w kasie urzędu, w którym składasz wniosek.

Zachowaj dowód opłaty.

Odpis aktu możesz dostać bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go na przykład w sprawie:

 • uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,
 • świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,
 • ZUS,
 • alimentów,
 • przyznania opieki, kurateli, adopcji,
 • zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.

Wszystkie przypadki, w których nie zapłacisz za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej.

Co przygotować

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego. Dostaniesz go na przykład w USC. We wniosku zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać odpis. Masz 3 możliwości:
  • odebrać osobiście w USC — odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
  • dostać pocztą — odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
  • dostać w postaci elektronicznej na swoją skrzynkę na platformie ePUAP. Pamiętaj, że w postaci elektronicznej nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego,
 • potwierdzenie opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • dokument, który potwierdzi twój interes prawny — jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby,
 • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty albo paszport).

Ile będziesz czekać

Odpis dostaniesz:

 • od razu — jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,

Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek — jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w postaci papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek — jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w postaci papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Kierownik USC może odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego, jeśli na przykład chcesz dostać odpis aktu innej osoby, ale nie masz do tego prawa. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)

Listownie

Kto może otrzymać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której akt dotyczy, oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny — na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty — na przykład zobowiązanie sądu),
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

  Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

  Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

  Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w wybranej przez ciebie postaci:

 • papierowej,
 • elektronicznej — dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność. Jeśli składasz wniosek o odpis w postaci elektronicznej — dostaniesz go na swoją skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

  Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za odpis aktu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Wyślij wniosek do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.

Gdzie wysłać wniosek

Do dowolnego USC w Polsce.

Ile zapłacisz

 • 22 zł — za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł — za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Możesz zrobić przelew na konto urzędu, do którego wysyłasz wniosek. Zachowaj dowód opłaty.

Odpis aktu możesz dostać bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go na przykład w sprawie:

 • uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,
 • świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,
 • ZUS,
 • alimentów,
 • przyznania opieki, kurateli, adopcji,
 • zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.

Wszystkie przypadki, w których nie zapłacisz za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej.

Co przygotować

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego. Dostaniesz go na przykład w USC. Wiele USC udostępnia wniosek na swojej stronie internetowej — możesz go pobrać i wydrukować. We wniosku zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać odpis. Masz 3 możliwości:
  • odebrać osobiście w USC — odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
  • dostać pocztą — odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
  • dostać w postaci elektronicznej na swoją skrzynkę na platformie ePUAP. Pamiętaj, że w postaci elektronicznej nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego,
 • potwierdzenie opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • dokument, który potwierdzi twój interes prawny— jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.

Ile będziesz czekać

Urzędnik wyśle ci odpis:

 • od razu — jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,

  Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek — jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w postaci papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek — jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w postaci papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Kierownik USC może odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego, jeśli na przykład chcesz dostać odpis aktu innej osoby, ale nie masz do tego prawa. Dostaniesz wtedy odmowę w formie decyzji administracyjnej. Masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)