Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, czyli urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Bezpośrednio po zarejestrowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego (USC) urodzenia, małżeństwa lub zgonu dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za wydanie na twój wniosek każdego kolejnego odpisu aktu zapłacisz opłatę skarbową, chyba że należysz do osób zwolnionych z tej opłaty.

W urzędzie

Kto może dostać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której akt dotyczy, oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny, na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk i rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty, na przykład zobowiązanie sądu),
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

  Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

  Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

  Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w 2 formach:

 • papierowej,
 • elektronicznej – pliki elektroniczne podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność dokumentu. Jeśli składasz wniosek o odpis w formie elektronicznej – otrzymasz go na swoją skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

  Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Co przygotować

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, który możesz otrzymać na przykład w urzędzie stanu cywilnego (USC). We wniosku zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać odpis.
  Masz 3 możliwości:
  • odebrać osobiście w USC – odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
  • dostać pocztą – odpis w formie tradycyjnej (papierowy),
  • dostać w formie elektronicznej na swoją skrzynkę na platformie ePUAP. Pamiętaj, że w formie elektronicznej nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego,
 • potwierdzenie opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • dokument, który potwierdzi twój interes prawny – jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby,
 • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty albo paszport).

Ile zapłacisz

 • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Możesz:

 • zrobić przelew na konto urzędu, w którym składasz wniosek,
 • zapłacić w kasie urzędu, w którym składasz wniosek.

Zachowaj dowód opłaty.

Odpis aktu otrzymasz bezpłatnie, jeśli dotyczy między innymi ubezpieczeń społecznych i zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, określa ustawa o opłacie skarbowej.

Gdzie złożyć wniosek

W dowolnym USC w Polsce.

Ile będziesz czekać

Odpis dostaniesz:

 • od razu, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,

Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek - jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek - jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Kierownik USC może odmówić Ci wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda Ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)

Listownie

Kto może dostać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której akt dotyczy, oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny, na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk i rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty, na przykład zobowiązanie sądu),
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

  Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

  Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

  Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w 2 formach:

 • papierowej,
 • elektronicznej – pliki elektroniczne podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność dokumentu. Jeśli składasz wniosek o odpis w formie elektronicznej – otrzymasz go na swoją skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

  Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Co przygotować

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, który możesz otrzymać na przykład w USC. We wniosku zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać odpis. Masz następujące możliwości:
  • odebrać osobiście w urzędzie stanu cywilnego (USC) – odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
  • dostać pocztą – odpis w formie tradycyjnej (papierowy),
  • dostać w formie elektronicznej na swoją skrzynkę na platformie ePUAP. Pamiętaj, że w formie elektronicznej nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego,
 • potwierdzenie opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • dokument, który potwierdzi tj interes prawny – jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.

Ile zapłacisz

 • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Możesz zrobić przelew na konto urzędu, do którego wysyłasz wniosek. Zachowaj dowód opłaty.

Odpis aktu dostaniesz bezpłatnie, jeśli dotyczy on między innymi ubezpieczeń społecznych i zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, określa ustawa o opłacie skarbowej.

Gdzie wysłać wniosek

Do dowolnego USC w Polsce.

Ile będziesz czekać

Urzędnik wyśle ci odpis:

 • od razu, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,

  Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek - jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek -  jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Kierownik USC może odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda Ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję. 

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może dostać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której akt dotyczy, oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny: wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty, na przykład zobowiązanie sądu),
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jego ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

  Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

  Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

  Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w 2 formach:

 • papierowej,
 • elektronicznej – pliki elektroniczne podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność dokumentu. Jeśli składasz wniosek o odpis w formie elektronicznej – dostaniesz odpis na swoją skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

  Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Co przygotować

 • potwierdzenie, że dokonałeś opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • skan dokumentu, który potwierdzi twój interes prawny – jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.

Ile zapłacisz

 • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Odpis aktu otrzymasz bezpłatnie, jeśli dotyczy między innymi ubezpieczeń społecznych i zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, określa ustawa o opłacie skarbowej.

Jak złożyć wniosek

 1. Zapłać za wydanie odpisu. Zrób przelew na konto urzędu, do którego składasz wniosek, i zachowaj potwierdzenie przelewu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 2. Wejdź na stronę usługi: Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
 3. Kliknij Załatw sprawę.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Wybierz USC, który ma wydać ci odpis.
 7. Wypełnij wniosek i zaznacz, w jakiej formie chcesz odebrać odpis.
  Do wyboru masz 3 możliwości:
  1. odpis aktu w postaci papierowej, który możesz odebrać osobiście w urzędzie,
  2. odpis aktu w postaci papierowej, który możesz otrzymać pocztą tradycyjną,
  3. odpis aktu w postaci elektronicznej (podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego), który otrzymasz na swoje konto na platformie ePUAP. Pamiętaj, że wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.
 8. Dodaj załączniki:
  1. potwierdzenie dokonania przelewu (opłaty skarbowej za odpis),
  2. dokument, który potwierdza twój interes prawny – jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis aktu innej osoby.
 9. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 10. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile będziesz czekać

Odpis dostaniesz: 

 • od razu, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,

  Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek – jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek – jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Kierownik USC może odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735)