Uzyskaj zaświadczenia o przebiegu lub ukończeniu studiów

Potrzebujesz zaświadczenia o przebiegu studiów? Takie zaświadczenie może się przydać na przykład wtedy, kiedy chcesz wziąć kredyt studencki lub otworzyć przewód doktorski. Poniżej dowiesz się, jak uzyskać takie zaświadczenie. 

Na uczelni lub listownie

Kto może uzyskać zaświadczenie o przebiegu lub ukończeniu studiów

 • student,
 • absolwent uczelni,
 • pracownik naukowy uczelni.

Jak przygotować wniosek

Niektóre uczelnie mają własne wzory wniosków. Zapytaj w sekretariacie uczelni, czy ma wzór wniosku.

Jeśli uczelnia nie ma wzoru wniosku, musisz go napisać samodzielnie. Pamiętaj, żeby we wniosku napisać:

 • Twoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • dane osoby, do której składasz wniosek: imię i nazwisko dziekana albo rektora albo innej osoby, która reprezentuje uczelnię, 
 • adres uczelni,
 • z jakiego powodu ubiegasz się o zaświadczenie.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek złóż bezpośrednio w sekretariacie uczelni lub wyślij pocztą.

Wnioski w wersji elektronicznej obsługują tylko uczelnie publiczne. Jeśli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny - możesz nim podpisać wniosek, nagrać na USB lub inny nośnik i złożyć na uczelni w formie elektronicznej.

Ile musisz zapłacić

Usługa jest bezpłatna. 

Jaki jest termin realizacji

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Przez internet

Pamiętaj, jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Dowiedz się jak założyć profil zaufany.

Pamiętaj, że każda uczelnia publiczna ma obowiązek przyjąć od Ciebie wniosek wysłany przez internet. Uczelnie prywatne nie mają takiego obowiązku, ale również mogą to zrobić. Dlatego, jeśli uczęszczasz do uczelni prywatnej, dowiedz się, czy przyjmie Twój wniosek, jeśli wyślesz go przez internet. 

Bezpieczny podpis elektroniczny
potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym — masz pewność, że jakakolwiek późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (i będzie wiadomo, jeżeli to nie ty jesteś jej autorem). Dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany między innymi do:
 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Kto może uzyskać zaświadczenie o przebiegu lub ukończeniu studiów

 • student,
 • absolwent uczelni,
 • pracownik naukowy uczelni.

Jak przygotować wniosek

Niektóre uczelnie mają własne wzory wniosków. Skontaktuj się z sekretariatem uczelni i zapytaj, czy ma wzór wniosku.

Jeśli uczelnia nie ma wzoru wniosku, musisz go napisać samodzielnie. Pamiętaj, żeby we wniosku napisać:

 • Twoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • dane osoby, do której składasz wniosek: imię i nazwisko dziekana albo rektora albo innej osoby, która reprezentuje uczelnię, 
 • adres uczelni,
 • z jakiego powodu ubiegasz się o zaświadczenie.

Jak złożyć wniosek przez internet

Masz dwie możliwości złożenia wniosku przez internet:

 • za pomocą platformy ePUAP - jeśli posiadasz profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.
 • za pomocą poczty e-mail - jeśli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny.

Jak złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP

 1. Napisz wniosek i zapisz na swoim komputerze. 
 2. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 3. Znajdź usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
 4. Do pisma ogólnego załącz wniosek.
 5. Wyślij pismo do swojej uczelni.
 6. Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru. 

Jak złożyć wniosek za pomocą poczty e-mail

 1. Napisz wniosek i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 2. Znajdź adres e-mail swojej uczelni.
 3. Wyślij e-mail z załączonym wnioskiem. 

Ile musisz zapłacić

Usługa jest bezpłatna. 

Jaki jest termin realizacji

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)