Uzyskaj dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych (wyprawka szkolna)

Chcesz dostać dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego, specjalnego albo zawodowego? Skorzystaj z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wyprawka szkolna”. Sprawdź, jak to zrobić w roku szkolnym 2016/2017.

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych

Są dwie grupy uczniów, którzy mogą dostać wyprawkę szkolną.

Pierwsza grupa to każdy uczeń, który:

  • ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, bo jest osobą:
    • słabowidzącą
    • słabosłyszącą,
    • niesłyszącą,
    • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
    • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
    • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
    • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • w roku szkolnym 2016/2017 będzie chodzić do:
    • VI klasy szkoły podstawowej albo do klasy szkoły artystycznej, która odpowiada VI klasie szkoły podstawowej,
    • III klasy gimnazjum albo klasy szkoły artystycznej, która odpowiada III klasie gimnazjum,
    • szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego albo technikum) — nie jest ważne, do której klasy,
    • szkoły specjalnej, która przygotowuje do pracy — nie jest ważne, do której klasy.

Druga grupa to każdy uczeń, który:

  • jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • w roku szkolnym 2016/2017 będzie chodzić do I, II albo III klasy szkoły podstawowej,
  • nie korzysta z bezpłatnego podręcznika.

Kto składa wniosek

  • rodzice ucznia albo jego opiekun prawny, rodzic zastępczy, osoba, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
  • nauczyciel ucznia,
  • pracownik socjalny,
  • inna osoba, która będzie miała zgodę rodzica, opiekuna dziecka albo jeśli uczeń jest pełnoletni — samego ucznia.

Kiedy złożyć wniosek

Sprawdź w szkole albo urzędzie miasta lub gminy. Często szkoły i urzędy umieszczają taką informację na swoich stronach internetowych.

Co zrobić

  1. Sprawdź, do kiedy możesz złożyć wniosek o dofinansowanie. Szczegóły znajdziesz:
    • w szkole,
    • w urzędzie gminy, na terenie której jest szkoła,
    • w kuratorium oświaty w województwie, na terenie którego jest szkoła.
  2. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
  3. Złóż je w szkole, do której chodzi uczeń.
  4. Czekaj na decyzję szkoły. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  5. Kup wszystkie potrzebne podręczniki szkolne i zachowaj dowód zakupu (na przykład paragon).
  6. Zanieś dowód zakupu do szkoły.
  7. Czekaj na zwrot pieniędzy.

Gdzie złożyć wniosek

W szkole, do której chodzi albo będzie chodzić uczeń.

Co przygotować

  • wniosek o dofinansowanie podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Sprawdź, czy szkoła albo urząd ma swój wzór wniosku. Jeśli ma — weź go ze szkoły albo urzędu. Jeśli nie — napisz go samodzielnie,
  • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego — jeśli uczeń jest osobą z niepełnosprawnością i ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Ile będziesz czekać

Sprawdź w szkole albo urzędzie miasta lub gminy. Często szkoły i urzędy umieszczają taką informację na swoich stronach internetowych.

Informacje

Podstawa prawna

  • Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1054)