Oblicz dochód - program Rodzina 500+

Chcesz skorzystać z programu Rodzina 500+, ale nie wiesz, jak obliczyć dochód na jedną osobę w twojej rodzinie? Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

 1. Sprawdź, kogo uwzględnić przy obliczaniu dochodu. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu i Kogo nie uwzględnić przy liczeniu dochodu.
 2. Dodaj do siebie wszystkie dochody, które twoja rodzina uzyskała w 2016 roku. Jeśli nie wiesz, co uznać za dochód, sprawdź to w sekcji Co uwzględnić przy liczeniu dochodu. Jeśli ktoś z twojej rodziny stracił dochód w 2016 lub 2017 roku — nie uwzględniaj go w swoich obliczeniach. Szczegóły znajdziesz w sekcji Uzyskanie i utrata dochodu.
 3. Jeśli płacisz alimenty na kogoś spoza rodziny — odejmij ich kwotę od obliczonego dochodu.
 4. Podziel obliczony dochód przez 12 (liczba miesięcy).
 5. Podziel uzyskaną kwotę przez liczbę osób w twojej rodzinie. Jeśli twoja rodzina miała stałe dochody, to kwota, którą obliczysz, to właśnie „dochód na jedną osobę w rodzinie”.
 6. Jeśli w trakcie 2016 roku ty lub ktoś z twojej rodziny uzyskał dochód — podziel całość tego dochodu przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany i dodaj tę kwotę do kwoty z punktu 4. Szczegóły znajdziesz w sekcji Uzyskanie i utrata dochodu.
 7. Jeśli w trakcie 2017 lub 2018 roku ty lub ktoś z twojej rodziny uzyskał dochód — dodaj do kwoty z punktu 4. wynagrodzenie za miesiąc po miesiącu, w którym ta osoba zaczęła pracować. Na przykład matka dziecka dostała pracę w lutym 2017 roku, więc dodaj jej wynagrodzenie netto za marzec 2017 roku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Uzyskanie i utrata dochodu.

Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu

Jeśli jesteś rodzicem albo opiekunem faktycznym dziecka, uwzględnij:

 • tylko siebie — jeśli samotnie wychowujesz dziecko,
 • siebie i swojego małżonka — jeśli jesteś w związku małżeńskim,
 • siebie i drugiego rodzica, z którym wychowujesz co najmniej jedno wspólne dziecko — jeśli jesteś w związku nieformalnym,
 • dzieci, które są na utrzymaniu tych osób i z nimi mieszkają oraz:
  • nie ukończyły 25 lat,
  • ukończyły 25 lat i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności — jeśli przysługuje na nie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Osoba samotnie wychowująca dziecko to:

 • panna lub kawaler, 
 • wdowa lub wdowiec, 
 • osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 
 • osoba rozwiedziona.

Jeżeli taka osoba wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem – NIE JEST osobą samotnie wychowującą dziecko.

Jeśli — zgodnie z orzeczeniem sądu — opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem, każde z was wlicza dziecko w skład swojej rodziny. Skontaktuj się z urzędem gminy, który oceni, czy w waszej sytuacji jest to opieka naprzemienna.

Kogo nie uwzględnić przy liczeniu dochodu

Jeśli jesteś rodzicem albo opiekunem faktycznym dziecka, NIE uwzględniaj dziecka:

 • którym opiekuje się opiekun prawny,
 • które wzięło ślub,
 • które ukończyło 18 lat i ma własne dziecko.

Nie uwzględniaj również dziecka, małżonka lub drugiego rodzica  — z którym wychowujesz co najmniej jedno wspólne dziecko — jeżeli jest odpowiednio w:

 • rodzinie zastępczej,
 • rodzinnym domu dziecka,
 • placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
 • interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 • instytucji, która zapewnia bezpłatne, pełne utrzymanie, czyli w:
  • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładzie poprawczym,
  • domu pomocy społecznej,
  • areszcie śledczym,
  • zakładzie karnym,
  • szkole wojskowej albo w innej szkole, która bezpłatnie zapewnia pełne utrzymanie.

Co uwzględnić przy liczeniu dochodu

 • przychód wykazany w zeznaniu podatkowym PIT — na przykład przychód z pracy zarobkowej, emerytury albo renty. Odejmij od niego koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Potrzebne dane znajdziesz w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, czyli w: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-CFC,
 • dochód z działalności, która podlega przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • inne dochody, które są zwolnione z podatku — na przykład:
  • alimenty na dzieci,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • stypendia doktoranckie i habilitacyjne,
  • stypendia sportowe i socjalne dla uczniów i studentów,
  • dochody z gospodarstwa rolnego,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pełną listę tego typu dochodów znajdziesz w pouczeniu do oświadczenia. Jeśli masz wątpliwości, czy masz uwzględnić któryś z dochodów swojej rodziny — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo z ośrodkiem pomocy społecznej.

Uzyskanie i utrata dochodu

Sprawdź, czym jest utrata dochodu

Utracisz dochód, jeśli:

 • pójdziesz na urlop wychowawczy,
 • zakończysz swoją działalność gospodarczą,
 • zawiesisz swoją działalność gospodarczą, bo będziesz opiekować się dzieckiem: 
  • do 3 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 5 lat,
  • do 6 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 18 lat — jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,
 • stracisz:
  • pracę,
  • zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych,
  • emeryturę, 
  • rentę, na przykład: inwalidzką, z tytułu niezdolności do pracy lub strukturalną, 
  • rentę rodzinną lub rentę socjalną,
  • zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, które przysługują po stracie pracy,
  • alimenty albo pieniądze wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, bo osoba, która miała płacić alimenty umarła,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek macierzyński dla rolników i ich rodzin,
  • stypendium doktoranckie.

Obniżenie wynagrodzenia, w ramach tej samej umowy z tym samym pracodawcą, nie jest utratą dochodu.

Przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu nie dotyczą sytuacji, w której ty lub ktoś z twojej rodziny:

 • utracił dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, następnie w ciągu 3 miesięcy uzyskał dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło,
 • utracił dochód z tytułu wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej, następnie w ciągu 3 miesięcy ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

Sprawdź, czym jest uzyskanie dochodu

Uzyskasz dochód, jeśli:

 • zakończysz urlop wychowawczy,
 • założysz swoją działalność gospodarczą,
 • wznowisz swoją działalność gospodarczą, bo będziesz opiekować się dzieckiem:
  • do 3 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończyło 5 lat,
  • do 6 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończyło 18 lat — jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,
 • dostaniesz:
  • pracę,
  • zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych,
  • emeryturę,
  • rentę, na przykład: inwalidzką, z tytułu niezdolności do pracy lub strukturalną,
  • rentę rodzinną lub rentę socjalną,
  • zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, które przysługują po stracie pracy,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek macierzyński dla rolników i ich rodzin,
  • stypendium doktoranckie.

Przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu nie dotyczą sytuacji, w której ty lub ktoś z twojej rodziny:

 • utracił dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, następnie w ciągu 3 miesięcy uzyskał dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło,
 • utracił dochód z tytułu wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej, następnie w ciągu 3 miesięcy ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jeśli nadal masz wątpliwości — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo z ośrodkiem pomocy społecznej w twoim miejscu zamieszkania. Urzędnik powie ci, jak obliczyć dochód.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465)

Jak załatwić sprawę

 1. Sprawdź, kogo uwzględnić przy obliczaniu dochodu. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu i Kogo nie uwzględnić przy liczeniu dochodu.
 2. Dodaj do siebie wszystkie dochody, które twoja rodzina uzyskała w 2017 roku. Jeśli nie wiesz, co uznać za dochód, sprawdź to w sekcji Co uwzględnić przy liczeniu dochodu. Jeśli ktoś z twojej rodziny stracił dochód w 2017 lub 2018 roku — nie uwzględniaj go w swoich obliczeniach. Szczegóły znajdziesz w sekcji Uzyskanie i utrata dochodu.
 3. Jeśli płacisz alimenty na kogoś spoza rodziny — odejmij ich kwotę od obliczonego dochodu.
 4. Podziel obliczony dochód przez 12 (liczba miesięcy).
 5. Podziel uzyskaną kwotę przez liczbę osób w twojej rodzinie. Jeśli twoja rodzina miała stałe dochody, to kwota, którą obliczysz, to właśnie „dochód na jedną osobę w rodzinie”.
 6. Jeśli w trakcie 2017 roku ty lub ktoś z twojej rodziny uzyskał dochód — podziel całość tego dochodu przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany i dodaj tę kwotę do kwoty z punktu 4. Szczegóły znajdziesz w sekcji Uzyskanie i utrata dochodu.
 7. Jeśli w trakcie 2018 roku ty lub ktoś z twojej rodziny uzyskał dochód — dodaj do kwoty z punktu 4. wynagrodzenie za miesiąc po miesiącu, w którym ta osoba zaczęła pracować. Na przykład matka dziecka dostała pracę w lutym 2018 roku, więc dodaj jej wynagrodzenie netto za marzec 2018 roku. Szczegóły znajdziesz w sekcji  Uzyskanie i utrata dochodu.

Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu

Jeśli jesteś rodzicem albo opiekunem faktycznym dziecka, uwzględnij:

 • tylko siebie — jeśli samotnie wychowujesz dziecko,
 • siebie i swojego małżonka — jeśli jesteś w związku małżeńskim,
 • siebie i drugiego rodzica, z którym wychowujesz co najmniej jedno wspólne dziecko — jeśli jesteś w związku nieformalnym,
 • dzieci, które są na utrzymaniu tych osób i z nimi mieszkają oraz:
  • nie ukończyły 25 lat,
  • ukończyły 25 lat i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności — jeśli przysługuje na nie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Osoba samotnie wychowująca dziecko to:

 • panna lub kawaler, 
 • wdowa lub wdowiec, 
 • osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 
 • osoba rozwiedziona.

Jeżeli taka osoba wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem – NIE JEST osobą samotnie wychowującą dziecko.

Jeśli — zgodnie z orzeczeniem sądu — opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem, każde z was wlicza dziecko w skład swojej rodziny. Skontaktuj się z urzędem gminy, który oceni, czy w waszej sytuacji jest to opieka naprzemienna.

Kogo nie uwzględnić przy liczeniu dochodu

Jeśli jesteś rodzicem albo opiekunem faktycznym dziecka, NIE uwzględniaj dziecka:

 • którym opiekuje się opiekun prawny,
 • które wzięło ślub,
 • które ukończyło 18 lat i ma własne dziecko.

Nie uwzględniaj również dziecka, małżonka lub drugiego rodzica  — z którym wychowujesz co najmniej jedno wspólne dziecko — jeżeli jest odpowiednio w:

 • rodzinie zastępczej,
 • rodzinnym domu dziecka,
 • placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
 • interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 • instytucji, która zapewnia bezpłatne, pełne utrzymanie, czyli w:
  • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładzie poprawczym,
  • domu pomocy społecznej,
  • areszcie śledczym,
  • zakładzie karnym,
  • szkole wojskowej albo w innej szkole, która bezpłatnie zapewnia pełne utrzymanie.

Co uwzględnić przy liczeniu dochodu

 • przychód wykazany w zeznaniu podatkowym PIT — na przykład przychód z pracy zarobkowej, emerytury albo renty. Odejmij od niego koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Potrzebne dane znajdziesz w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, czyli w: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-CFC,
 • dochód z działalności, która podlega przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • inne dochody, które są zwolnione z podatku — na przykład:
  • alimenty na dzieci,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • stypendia doktoranckie i habilitacyjne,
  • stypendia sportowe i socjalne dla uczniów i studentów,
  • dochody z gospodarstwa rolnego,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pełną listę tego typu dochodów znajdziesz w pouczeniu do oświadczenia. Jeśli masz wątpliwości, czy masz uwzględnić któryś z dochodów swojej rodziny — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo z ośrodkiem pomocy społecznej.

Uzyskanie i utrata dochodu

Sprawdź, czym jest utrata dochodu

Utracisz dochód, jeśli:

 • pójdziesz na urlop wychowawczy,
 • zakończysz swoją działalność gospodarczą,
 • zawiesisz swoją działalność gospodarczą, bo będziesz opiekować się dzieckiem: 
  • do 3 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 5 lat,
  • do 6 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 18 lat — jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,
 • stracisz:
  • pracę,
  • zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych,
  • emeryturę, 
  • rentę, na przykład: inwalidzką, z tytułu niezdolności do pracy lub strukturalną, 
  • rentę rodzinną lub rentę socjalną,
  • zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, które przysługują po stracie pracy,
  • alimenty albo pieniądze wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, bo osoba, która miała płacić alimenty umarła,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek macierzyński dla rolników i ich rodzin,
  • stypendium doktoranckie.

Obniżenie wynagrodzenia, w ramach tej samej umowy z tym samym pracodawcą, nie jest utratą dochodu.

Przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu nie dotyczą sytuacji, w której ty lub ktoś z twojej rodziny:

 • utracił dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, następnie w ciągu 3 miesięcy uzyskał dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło,
 • utracił dochód z tytułu wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej, następnie w ciągu 3 miesięcy ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

Sprawdź, czym jest uzyskanie dochodu

Uzyskasz dochód, jeśli:

 • zakończysz urlop wychowawczy,
 • założysz swoją działalność gospodarczą,
 • wznowisz swoją działalność gospodarczą, bo będziesz opiekować się dzieckiem:
  • do 3 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończyło 5 lat,
  • do 6 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończyło 18 lat — jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,
 • dostaniesz:
  • pracę,
  • zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych,
  • emeryturę,
  • rentę, na przykład: inwalidzką, z tytułu niezdolności do pracy lub strukturalną,
  • rentę rodzinną lub rentę socjalną,
  • zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, które przysługują po stracie pracy,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek macierzyński dla rolników i ich rodzin,
  • stypendium doktoranckie.

Przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu nie dotyczą sytuacji, w której ty lub ktoś z twojej rodziny:

 • utracił dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, następnie w ciągu 3 miesięcy uzyskał dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło,
 • utracił dochód z tytułu wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej, następnie w ciągu 3 miesięcy ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jeśli nadal masz wątpliwości — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo z ośrodkiem pomocy społecznej w twoim miejscu zamieszkania. Urzędnik powie ci, jak obliczyć dochód.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.