Uzyskaj dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych

Chcesz uzyskać dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO)? Złóż wniosek o udostępnienie danych - możesz to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub listownie.

W urzędzie

Kto może otrzymać takie informacje

 • Osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać takie informacje. Może to być na przykład wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy i chce przekazać sprawę do komornika sądowego, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne albo umieścić dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Może wystąpić o dane z RDO, aby porównać je z posiadanymi danymi i wykluczyć ewentualną rozbieżność, 
 • Osoba, która ma interes faktyczny. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to zgodę (na przykład wydawca może wystąpić o zdjęcie pisarza, które znajduje się w RDO, jeśli chce je umieścić na okładce książki).

Możesz złożyć wniosek o udostępnienie danych, które dotyczą jednej osoby albo jednego dokumentu. Nie możesz w jednym wniosku poprosić o dane kilku osób lub kilku dokumentów.

Dane, które dostaniesz, możesz wykorzystać tylko w celu, jaki zapisano we wniosku. Nie możesz ich wykorzystać w innym celu.

Wniosek o udostępnienie danych możesz złożyć osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. 

Jakie dane możesz uzyskać

 • numer PESEL,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imię ojca,
 • imię i nazwisko rodowe matki,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • fotografię, która znajduję się w dowodzie osobistym,
 • dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego (na przykład numer wniosku, status wniosku),
 • dane dotyczące dowodu osobistego (na przykład serię i numer dowodu osobistego, datę ważności, status dowodu osobistego),
 • dane dotyczące poprzednich dowodów osobistych, np. data wydania, numer i seria dowodu.

Gdzie możesz przesłać wniosek

W dowolnym urzędzie gminy.

Ile musisz zapłacić

Opłata wynosi 31 zł.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym składasz wniosek,
 • przelewem na konto urzędu, w którym składasz wniosek.

Co musisz przygotować

 • wniosek- otwórz plik w nowym oknie - możesz go pobrać tu i wypełnić w domu.  Wniosek możesz otrzymać też w urzędzie gminy,
 • dokument, który potwierdza Twój interes prawny albo faktyczny,
 • dowód opłaty za udostępnienie danych.
 • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Jaki jest termin realizacji

Dane otrzymasz w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1452 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 75 z późn. zm.)

Listownie

Kto może otrzymać takie informacje

 • Osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać takie informacje.Może to być na przykład wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy i chce przekazać sprawę do komornika sądowego, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne albo umieścić dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Może wystąpić o dane z RDO, aby porównać je z posiadanymi danymi i wykluczyć ewentualną rozbieżność,  
 • Osoba, która ma interes faktyczny. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to zgodę (na przykład wydawca może wystąpić o zdjęcie pisarza, które znajduje się w RDO, jeśli chce je umieścić na okładce książki).

Możesz złożyć wniosek o udostępnienie danych, które dotyczą jednej osoby albo jednego dokumentu. Nie możesz w jednym wniosku poprosić o dane kilku osób lub kilku dokumentów. 

Dane, które dostaniesz, możesz wykorzystać tylko w celu, jaki zapisano we wniosku. Nie możesz ich wykorzystać w innym celu.

Wniosek o udostępnienie danych możesz wysłać osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik.  Dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika. 

Jakie dane możesz uzyskać

 • numer PESEL,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imię ojca,
 • imię i nazwisko rodowe matki,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • fotografię, która znajduję się w dowodzie osobistym,
 • dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego (na przykład numer wniosku, status wniosku),
 • dane dotyczące dowodu osobistego (na przykład serię i numer dowodu osobistego, datę ważności, status dowodu osobistego),
 • dane dotyczące poprzednich dowodów osobistych, np. data wydania, numer i seria dowodu.

Co musisz przygotować

 • wniosek- otwórz plik w nowym oknie,
 • dokument, który potwierdza Twój interes prawny albo faktyczny,
 • dowód opłaty za udostępnienie danych,
 • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Gdzie możesz przesłać wniosek

Wniosek i pozostałe dokumenty możesz wysłać listem poleconym do dowolnego urzędu gminy.

Ile musisz zapłacić

Opłata wynosi 31 zł.

Zapłać przelewem na konto urzędu, w którym składasz wniosek.

Jaki jest termin realizacji

Dane otrzymasz w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1452 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 75 z późn. zm.)